Het bestuur van de BKU heeft – in nauw overleg met enkele ter zake kundige BKU-leden – een zienswijze opgesteld op de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein, Port of Urk. Inmiddels heeft over die zienswijze ook al een gesprek plaatsgevonden en mag de conclusie getrokken worden dat op de meeste punten wel gehoor is gegeven op de inbreng vanuit het bedrijfsleven. Natuurlijk zijn er ook nog wel wat knelpunten, maar daar worden wellicht nog oplossingen voor gevonden als daar behoefte aan blijkt te zijn.

In algemene zin zit het plan stedenbouwkundig goed in elkaar. De BKU is content met de thematische aanpak en voorgenomen clustervorming bij de uitgifte van de gronden. Mooie uitgangspunten die van dit bedrijventerrein een visitekaartje van het Urker bedrijfsleven zou kunnen maken, helemaal in combinatie met de buitendijkse haven. Ook de ambities ten aanzien van duurzaamheid, klimaat en circulariteit onderschrijft de BKU van harte, maar tegelijkertijd waren er op dat vlak ook wel wat zorgen of het de bedrijven niet wat te lastig wordt gemaakt, en daarmee te duur.

Afspraken NOP

Leidend in de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein zijn de afspraken die destijds met de Noordoostpolder zijn gemaakt bij de aankoop van de grond. Daarom is ook sprake van een thematisch bedrijventerrein, waarbij de focus ligt op maritiem, visserij en visindustrie. Daarnaast zou een bestaand Urker bedrijf hier verder moeten kunnen groeien. Maar wanneer is een bedrijf een Urker bedrijf? Kan dat ook een Urker ondernemer van buiten Urk zijn bijvoorbeeld? De vraag is dus hoe strikt die regel geïnterpreteerd moet worden. In ieder geval is duidelijk dat vis, visserij en maritiem de hoofdmoot wordt.

Ambities

Ten aanzien van de duurzaamheidsambities bleek dat de BKU iets te angstig was ingesteld. Natuurlijk zijn er wel ambities, maar moeten die niet het ondernemen onnodig duur maken. Daarin is de BKU door de gemeente wel gerustgesteld. Neemt niet weg dat het nieuwe bedrijventerrein gasloos wordt ontwikkeld, daar komt niemand meer onderuit. Anders zou er niet eens een nieuw bedrijventerrein ontwikkeld kunnen worden gezien de landelijke wet- en regelgeving. Ten aanzien van een bezwaar op hantering van de Richtlijn Industriële Emissie kwam de gemeente de BKU tegemoet, door die te schrappen.

Bebouwing en parkeren

Het bebouwingspercentage van de kavels wordt vastgesteld op 55%, met een afwijkingsmogelijkheid naar 70%. Daar had en heeft de BKU wel wat moeite mee. Reden hiervoor is dat het parkeren op eigen terrein daarmee mogelijk gemaakt moet worden. Probleem voor de ondernemer is dat het netto bouwoppervlak minder wordt als op het oude terrein, waarmee het nog duurdere grond wordt. De gemeente wil daarin de BKU niet tegemoetkomen.

Ook wat betreft het niet toestaan van ‘laadkuilen’ zijn de BKU en de gemeente het (nog) niet eens met elkaar. In het bestemmingsplan wordt voorgeschreven dat laad en los voorzieningen niet onder peil-niveau gerealiseerd mogen worden. Dit werkt volgens de BKU onnodig kostenverhogend en daarom is het verzoek gedaan om dit te schrappen, of op zijn minst een wijzigingsbevoegdheid in te bouwen waarbij mogelijk risico en/of kosten bij grote wateroverlast voor rekening van de ondernemer zijn. Daar zou de gemeente nog naar kijken.

Jeugdhonken

De gemeente stelt dat voor Port of Urk ook het bestaande jeugdhonkenbeleid gehanteerd zal worden. De BKU heeft benadrukt hier geen voorstander van te zijn, maar heeft begrepen dat dit is vastgelegd in bestaand beleid. De BKU zal er daarom bij de gemeenteraad op aandringen om bij de komende evaluatie van het jeugdhonkenbeleid op te nemen dat het nieuwe bedrijventerrein van dit beleid wordt uitgesloten. Het bedrijfsleven ervaart nog steeds zeer veel overlast van de jeugdhonken op het huidige industrieterrein. Dit doortrekken naar Port or Urk is onverstandig en zal afbreuk doen aan de uitstraling van het terrein.

Bedrijvenverzamelgebouwen

De gemeente stelde ook dat bedrijvenverzamelgebouwen niet toegestaan zouden worden op Port of Urk. De BKU heeft er op gewezen dat op Urk behoefte is aan flexibele werklocaties, flexplekken en kleinschalige kantoorruimten. Een ontwikkeling die de BKU van harte toejuichen en waarvoor ook faciliteiten geboden moeten worden. Een bedrijvenverzamelgebouw is daarvoor zeker nodig. De gemeente heeft dit punt daarom aangepast.

Parkeervoorzieningen

De BKU heeft nog steeds haar bedenkingen of de gemeente Urk moet voorzien in een locatie waar vrachtwagens die hun lading gelost hebben, kunnen afwachten tot ze een retourvracht ergens in Nederland of Europa op kunnen halen. De gemeente heeft aangegeven dat zij daarin niet zelf zal faciliteren, maar dat ze wel de mogelijkheid wil bieden als daar vanuit commercieel oogpunt behoefte aan is. De BKU kon daarmee instemmen.

Verder heeft de BKU gevraagd om door middel van centrale parkeervoorzieningen ondernemers tegemoet te komen die op die manier minder op eigen terrein hoeven te parkeren. Van een dergelijk terrein kunnen meerdere bedrijven gebruikmaken. Het kan tevens dienen als parkeermogelijkheid op bepaalde piekmomenten (open dagen, productpresentaties, netwerkevents) en overloop van lokale evenementen, waarmee overlast op de doorgaande rijwegen op het bedrijventerrein of in het dorp voorkomen wordt. De gemeente laat die optie open, als meerdere ondernemers gezamenlijk een centraal parkeerterrein willen realiseren.

Ten aanzien van de parkeernormen bij het (ver)bouwen van een (nieuw) bedrijfspand heeft de BKU aangegeven graag een aanpassing van het huidige beleid te willen. Met name bedrijven met grote koel/vriescapaciteit waar weinig personeel in werkzaam is, moeten onevenredig veel parkeerplaatsen realiseren. De BKU gaat hierover nader in gesprek met de gemeente om daarvoor een oplossing te zoeken.

Arbeidsmigranten

Een ander punt van aandacht is uiteraard de huisvesting van arbeidsmigranten. In het bestemmingsplan mist de mogelijkheid om daarvoor een oplossing te bieden. De BKU heeft opgeroepen om een dergelijke ontwikkeling niet uit te sluiten als daar behoefte aan is. De gemeente liet weten samen met Noordoostpolder op zoek te zijn naar oplossingen die dan tegemoetkomen aan dit verzoek. De BKU wacht dit met belangstelling af.

Fiets- én wandelpaden

In het bestemmingsplan wordt voorzien in fietspaden om ook voor dit type verkeer een veilige ontsluiting van Port of Urk mogelijk te maken. De BKU heeft gevraagd om ook te onderzoeken of bijvoorbeeld rond de waterpartijen een wandelstructuur te realiseren. Steeds meer mensen, niet alleen werknemers van buiten Urk, blijven tijdens de lunchpauze op het bedrijf en gebruiken die tijd om een wandelingetje te maken. Het zou mooi zijn als hen een veilig wandelparcours wordt geboden.

Geluid en geur

De BKU ontdekte in de regelgeving rond geluid- en geurcontouren dat er dubbele meldingen gedaan moesten worden bij de omgevingsdienst en gemeente. Dit heeft de gemeente daarom aangepast. Daarnaast had de BKU nog een aantal andere kritische kanttekeningen die door de gemeente nog eens nagekeken zouden worden. Dat ging vooral om regels die bewoners rondom het bedrijventerrein moeten beschermen, maar die tegelijk ook tussen ondernemers onderling gebruikt kunnen worden. De BKU heeft opgeroepen om te voorkomen dat er regels worden opgesteld waarvan in de praktijk blijkt dat het ondernemers onderling alleen maar lastiger maakt. Daar zou de gemeente de regels nog eens op controleren.