Voor 16 november 2016 wordt het college van B&W van Urk geacht een besluit te nemen over de vraag van de Provincie Flevoland, of de gemeente Urk de financiële risico’s van de aanleg en de exploitatie van de Maritieme Servicehaven Noord-Flevoland op zich wil nemen. De Bedrijvenkring Urk, Bedrijven Actief Noord-Oostpolder en VNO-NCW Flevoland hebben gezamenlijk een brief aan het college gestuurd. Volgens deze partijen is het een besluit dat van doorslaggevend belang is voor de verdere economische ontwikkeling van deze gemeente. Dit belang achten zij dermate hoog dat zij daar graag middels een brief nogmaals hun standpunt over kenbaar willen maken. Zij willen er met klem op aandringen om als gemeente nu een duidelijke keuze te maken. Een helder ‘ja, wij willen deze haven in eigen handen houden’.

Geachte college van B&W,

Voor 16 november 2016 wordt u geacht een besluit te nemen over de vraag van de Provincie Flevoland, of de gemeente Urk de financiële risico’s van de aanleg en de exploitatie van de Maritieme Servicehaven Noord Flevoland op zich wil nemen. Ons inziens een besluit dat van doorslaggevend belang is voor de verdere economische ontwikkeling van deze gemeente. Dit belang achten wij dermate hoog dat wij daar graag middels deze brief nogmaals ons standpunt over kenbaar willen maken.

Wat het belang is van de realisatie van deze nieuwe havenfaciliteit hoeven wij u niet meer duidelijk te maken. Gezien de fase waarin het project zich bevindt en de besluiten die al genomen zijn door zowel provincie als gemeenten, zijn wij er van overtuigd dat niemand nog twijfelt aan de noodzaak. Nog nooit is de realisatie van een buitendijkse haven zo dichtbij geweest. Dat hebben we met elkaar in ieder geval al weten te bereiken. Waar het nu om gaat is de vraag welke rol gemeente Urk moet gaan spelen in de ontwikkeling van de haven. Daarvoor willen we in dit schrijven een aantal zaken onder uw aandacht brengen.

Diversificatie
Het is nog niet zo lang geleden dat het werk in de scheepsbouw op Urk sterk terugliep als gevolg van de crisis in de visserijsector. Het maritieme bedrijfsleven op Urk verzette haar bakens, wat heeft geleid tot een verdere diversificatie binnen deze sector. De bedrijven richtten zich op offshore, refit en nieuwbouw van luxe jachten, binnenvaart, duw- en sleepvaart, crewtendering, werkboten, etc. De maritieme sector maakt daardoor weer een stevige groei door, die verder gestimuleerd en gefaciliteerd moet worden. Deze vooral Urker bedrijven, moeten dat ons inziens doen in een “Urker” haven. Daarnaast kunnen we blij zijn met de recente opleving van de visserij welke onze gemeenschap voor een groot vervangings-, nieuwbouw- of renovatievraagstuk stelt. Waar vinden onze Urker vissers en maritieme ondernemers de faciliteiten die noodzakelijk zijn voor hun ontwikkeling?

Arbeidsplaatsen
Vanuit de verkenning door Arcadis is gebleken dat de werkgelegenheidseffecten van de haven – direct en indirect – worden ingeschat op 500 nieuwe arbeidsplaatsen, binnen een termijn van vijf jaar na realisatie. Deze werkgelegenheid is hard nodig, gelet op het hoge aantal nieuwe instromers op de arbeidsmarkt. De bedrijven geven daarbij aan dat wanneer de haven niet doorgaat, dit betekent dat deze bedrijven niet verder kunnen groeien op Urk. Dit kan zelfs betekenen dat bedrijven zich op termijn gaan verplaatsen naar de zeehavens. Het is duidelijk dat er dan in plaats van toename van werkgelegenheid een verlies van werkgelegenheid zal ontstaan. Daarnaast zal het maritieme imago van Urk aan significantie inboeten.

Binnendijkse ontwikkeling
De aanleg van de Maritieme Servicehaven Noord Flevoland heeft een aanzuigende werking op het maritieme bedrijfsleven uit de wijde regio. Wij zijn er van overtuigd dat met het startschot voor de realisatie van de haven een run ontstaat op binnendijkse industriegrond. Daarom is het ons inziens ook van belang dat de gemeente Urk haar verantwoordelijkheid neemt in de aanleg en exploitatie van deze industriegrond. Daarnaast is het belangrijk dat het binnendijks industrieterrein een ontsluiting krijgt op de buitendijkse haven. Aangezien de visie is om voor nieuwe bedrijfsgrond de sprong over de Domineesweg te maken, is het daardoor van wezenlijk belang dat de gemeente Urk straks ook een stuk kade in de nieuwe haven exploiteert.

Versterking Urk Maritime
Onder de vlag van de BKU zijn we met het cluster Urk Maritime gezamenlijk begonnen met het in de markt zetten van Urk als maritiem centrum. Nu de vraag voorligt of Urk de nieuwe havenontwikkeling voor haar rekening moet nemen wordt er volgens ons een tegenstrijdig signaal afgegeven als Urk hier niet alles voor in het werk stelt om dit mogelijk te maken. De gemeente Urk, die haar unieke maritieme positie serieus neemt, moet deze kans niet voorbij laten gaan. Doen we dat wel, dan schaadt dit ons maritieme imago, zoals al eerder gesteld.

Voorwaarden
Dat u in dit proces weloverwogen te werk gaat staat voor ons als een paal boven water. Wij willen er met klem op aandringen om als gemeente nu een duidelijke keuze te maken. Een helder ‘ja, wij willen deze haven in eigen handen houden’. Dat daar enkele voorwaarden aan verbonden zijn is ons duidelijk. Maar die voorwaarden mogen geen belemmering worden, waardoor het initiatief op termijn door de handen glipt. Wij roepen u daarom dringend op om aan de provincie een krachtig statement af te geven waar Urk met deze haven naar toe wil. Mocht u daar nog over twijfelen, dan rekenen we er ook op dat u uw oor te luisteren legt bij het maritieme bedrijfsleven van Urk. Het gaat om hun toekomst. Zij vertellen u graag waarom Urk nu het initiatief naar zich toe moet trekken.

Tot slot. Een groot aantal maritieme Urker bedrijven steken al geruime tijd hun nek uit om deze haven mogelijk te maken. Dan kan en mag de ‘maritieme gemeente Urk’ niet achterblijven. Wij roepen u op om daarvoor alles in het werk te stellen.