De BKU heeft samen met de lokale winkeliersverenigingen een zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan ‘Zeeheldenwijk’. De zienswijze gaat dan ook uitsluitend over de detailhandelsambities die de gemeente heeft voor deze wijk. De BKU heeft daarbij een aantal vraagtekens geplaatst.

Natuurlijk is het gerechtvaardigd om voor een dermate grote wijk ook te kijken naar een vorm van detailhandel, maar in het verleden zijn ook afspraken gemaakt over het voorkomen van een vijfde winkelcentrum. Uit hetgeen in het ontwerp bestemmingsplan is opgenomen aan mogelijkheden voor versmarkt en/of meerdere supermarkten én ondersteunende detailhandel, alsmede het totale aantal vierkante meters wat hiermee gemoeid is, vraagt de BKU zich af in hoeverre de gemeente invulling geeft aan deze afspraak.

De BKU heeft in 2017 ook al een zienswijze ingediend op het ‘Ontwerpbestemmingsplan Schokkerhoek’ waarin bezwaar werd gemaakt, waarin toen stond: “centrumvoorzieningen in de vorm van detailhandelsbedrijven, zoals een versmarkt, bakker en voorzieningen als kapper en kleinschalige horeca. Een supermarkt is uitsluitend toegestaan mits er sprake is van een verplaatsing van een bestaande supermarkt”. Nu wordt al gesproken over versmarkt en mogelijk zelfs twee supermarkten.

De BKU verwijst naar de afspraken in de Detailhandelvisie 2015-2025, waarin wordt gesproken over de verplaatsing van een eventuele supermarkt, welke pas wordt overwogen als Urkerhard haar functie niet waar kan maken, ergens rond het jaar 2030. Daar wordt nu niet meer over gesproken.

De gemeente leunt bij het nieuwe ontwerp bestemmingsplan op het Seinpost-onderzoek van juli 2019, ‘Ontwikkelingskader supermarkten gemeente Urk’. Daarin wordt geschreven op pagina 15, Conclusies ontwikkelingskader: “Op het oostelijke deel van Urk kan de discounter naar het voorzieningencluster van de Zeeheldenwijk verplaatst worden. Anno 2019 en direct daarna is daarvoor marktruimte aanwezig. Vanaf medio 2030-2035 kan hier ook een eigen service-supermarkt gerealiseerd worden”.

De BKU vraagt of de gemeente niet tegelijk een stap verder gaat, omdat nu én een versmarkt én een supermarkt te realiseren, waarbij de versmarkt uit kan groeien tot nog een supermarkt. Daarnaast ondergeschikte detailhandel tot 650 m2 en een wijzigingsbevoegdheid om meer detailhandel toe te staan, onder een aantal voorwaarden. De BKU vraagt aan de gemeente wat dit doet met de ambities voor de versterking van de detailhandel in Oud Urk. De BKU wil voorkomen dat er op den duur een ongezond ondernemersklimaat ontstaat waar uiteindelijk alle winkelcentra last van zullen hebben.

Een ander – niet onbelangrijk – argument voor de bezwaren is de tijd waarin we leven. Het onderzoek waarop de gemeente haar ambities onderbouwd stamt uit 2019, voor het coronatijdperk. Wie met de kennis van nu dat onderzoek nog eens tegen het licht houdt, zal wellicht tot hele andere conclusies komen. Het online winkelen heeft – zeker in supermarktland – een enorme vlucht genomen. De verwachting is dat dit de komende jaren alleen nog maar zal toenemen. De vooral jonge Urker bevolking – veelal tweeverdieners – gaat in die ontwikkeling mee en is veel sneller geneigd om zijn dagelijkse boodschappen online te doen en te laten bezorgen, om zo tijd over te houden voor de leukere dingen. De BKU vraagt de gemeente hoe hiermee rekening wordt gehouden.  

Het laatste argument is dat de gemiddelde supermarktbezoeker zich laat leiden door voorkeur voor een bepaalde supermarkt en daarvoor in de auto stapt. Daarvoor is een supermarkt om de hoek voor de toekomstige Zeeheldenwijk-bewoners geen steekhoudend argument.

De BKU wil niet het bestemmingsplan qua detailhandelsvoorzieningen onderuit halen. Er zijn zeker mogelijkheden voor een versmarkt die op termijn uitgroeit naar een supermarkt, als daarvoor voldoende woningen gebouwd zijn. De BKU verwacht dat de Boni ooit een keer zijn deuren zal openen op Lemsterhoek, waarmee een TWEEDE supermarkt op basis van eerdergenoemde argumenten NIET nodig is in de Zeeheldenwijk. Daarnaast heeft de BKU moeite met de openingen die geboden worden voor overige en ondergeschikte detailhandel, waardoor de realisatie van een 5e winkelcentrum in de hand wordt gewerkt.