Iedere vier jaar presenteert de BKU haar wensen aan de nieuwe gemeenteraad. Zij komt dan met een soort van wensenlijstje voor het nieuwe college. Mede op basis van de 64 respondenten die deelnamen aan de enquete onder het (totale) Urker bedrijfsleven, kwam het bestuur tot de volgende brief.

Namens de leden van de BedrijvenKring Urk feliciteren wij u met de behaalde resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen. Wij wensen u veel succes in de collegeonderhandelingen en vertrouwen op een goed Collegeprogramma, waarin de versterking van de economie een prominente plek zal hebben.

U staat voor de grote uitdaging de komende vier jaar goed beleid te voeren, in tijden van economische tegenwind. Namens het lokale bedrijfsleven doen wij u graag een aantal suggesties aan de hand, die mede middels een enquête onder het Urker bedrijfsleven tot stand zijn gekomen.

1.       Versterking van de afdeling Economische Zaken

Naar wij hebben vernomen is het voornemen van de directie van de gemeente Urk om het contract van Willemien van Putten niet te verlengen. Dat wekt onze verbazing op, daar wij mevrouw van Putten kennen en waarderen als een kundig en doortastend ambtenaar EZ, die het belang van de economische versterking van onze gemeenschap een warm hart toedraagt. Wij doen een klemmend beroep op u om dit besluit in heroverweging te nemen.

In tijden dat we met elkaar moeten zoeken naar economische versterking van de gemeente Urk is het van belang dat het ambtelijk apparaat op volle oorlogssterkte wordt gebracht. Dat betekent niet dat kundige ambtenaren ontslagen worden, maar dat juist wordt geïnvesteerd in de uitbreiding van het ambtelijk apparaat. Naast het aanblijven van mevrouw van Putten pleiten wij voor een extra ambtenaar op deze afdeling, die zich volledig gaat bezighouden met visserij en de lobby in Den Haag en Brussel.

2.      Buitendijkse haven is het instrument om nieuwe bedrijven naar Urk te halen

Moet er door de gemeente meer gedaan worden aan het aantrekken van nieuwe bedrijven? Wat betreft de BKU ligt de sleutel tot succes in de realisatie van de buitendijkse haven. Dat die er zo snel mogelijk moet komen is inmiddels iedereen van doordrongen. Wat betreft de BKU moet daar de komende jaren alle energie in gestoken worden, omdat dit een aanzuigende werking zal hebben op nieuwe bedrijvigheid die ook de overige gronden op ons bedrijventerrein zal doen verkopen.

Ten aanzien van investeringen in publieke delen van een buitendijkse haven, of het binnendijks bedrijventerrein moet een juiste afweging worden gemaakt over de eigen rol van de gemeente Urk. Laat zij alles over aan het bedrijfsleven, of investeert zij zelf ook in de realisatie van de haven, al of niet in publiek/private samenwerkingen. Dat vereist een actieve rol, waarin niet alleen de bal bij het bedrijfsleven neergelegd kan worden.

3.      Investeer in economische versterking en banengroei

De komende vijf jaar komen er 1000 nieuwe arbeidskrachten bij in onze gemeente. De vraag is waar die werk gaan vinden. Visserij, visindustrie, toerisme, maritiem, zorg, detailhandel en de bouw zijn naar Urker maatstaven kansrijke sectoren om werk in te vinden. Niet in iedere sector is het perspectief evengoed. Sterker nog, in sommige sectoren is bijna geen perspectief meer. Ook zijn er kansrijke sectoren, die de weg omhoog weer hebben gevonden. Urk moet investeren in economisch kansrijke sectoren waarmee banengroei of behoud van werk gestimuleerd wordt. De BKU roept u op om toekomstige investeringen af te laten hangen van economisch potentieel en banengroei. De projecten die daarin de grootste bijdragen leveren verdienen voorrang boven projecten die vooral zorgen voor een mooi aanzien.

4.      Zet een rem op lokale lasten voor het bedrijfsleven

Het midden- en kleinbedrijf is de banen- en economische motor van onze gemeente. Deze motor wordt gehinderd door de crisis en door te sterk stijgende belastingen. Wij vragen u met klem in uw Collegeakkoord het bedrijfsleven te ontzien en ondernemersbelastingen in toom te houden. Verhogingen van de lokale lasten dienen bij voorkeur niet boven de inflatie uit te stijgen (micronorm).

 5.      Zorg voor minder regels door onnodige vergunningen te schrappen.

Regels zijn nodig in onze maatschappij. Maar in toenemende mate worden ondernemers belemmerd bij het zaken doen door onnodige regels die kosten, tijdverlies en ergernis met zich meebrengen. MKB-Nederland en de VNG hebben een lijst met 19 regels afgesproken die op lokaal niveau afgeschaft zouden kunnen worden. Afschaffen van die regels zorgt voor meer ruimte voor ondernemerschap. Wij roepen gemeenten daarom op om voor deze 19 regels te onderzoeken welke afgeschaft kunnen worden en dit vervolgens ook te doen.

6.      Zorg voor een goede visie op detailhandel.

De detailhandel verkeert in zwaar weer en dat zal naar verwachting de komende jaren niet verbeteren. De crisis leidt in veel plaatsen tot faillissementen en winkelleegstand. De urgentie dit aan te pakken is hoog: leegstand is schadelijk voor de wijkeconomie en tast de leefbaarheid aan. Urk heeft geen behoefte aan een vijfde winkelcentrum. In ieder winkelcentrum is de aanwezigheid van een supermarkt of buurtsuper noodzakelijk voor de aantrekkingskracht op consumenten. In de nieuwe detailhandelsnota moeten niet alleen ambtelijke visies gehonoreerd worden, maar hoort ook ruimte te zijn voor interpretaties van de ondernemers die het betreffen, de middenstanders van de gemeente Urk.

7.      Besteed uit en mkb-vriendelijk aan.

Het mkb is de motor van de economie, ook in Urk. Het is daarom van groot belang dat het mkb de kans krijgt om mee te doen met aanbestedingen. Hiervoor dient een transparant aanbestedingsbeleid te zijn met als basis het VNG-modelbeleid, met hoge drempelbedragen voor meervoudig onderhandse aanbestedingen, actieve opstelling van de gemeente die  zoekt naar maatwerkoplossingen. Wij roepen u op om samen met het bedrijfsleven (zowel midden- en kleinbedrijf alsook zzp-ers) ontmoetingen te organiseren, zodat er begrip voor elkaar ontstaat. Op die manier kan de lokale economie optimaal profiteren van de middelen die de gemeente beschikbaar heeft.

8.      Investeer in vertrouwen

Afgaande op de resultaten van de door ons gehouden enquête verdient het aanbeveling dat geïnvesteerd wordt in het verbeteren van het vertrouwen in de gemeente Urk, bestuurlijk, ambtelijk en politiek. Het beeld bestaat dat met meerdere maten wordt gemeten. Ondernemers hebben belang bij visie, beleid, daadkracht en ambitie, maar ook de uitvoering daarvan. Zij horen te kunnen vertrouwen op een doortastende gemeente die doet wat zij zegt, zonder aanziens des persoons. Een gemeente die oplossingsgericht meedenkt met ondernemers, waarbij onnodige obstakels worden vermeden.

9.      Derde brug

In tegenstelling tot de uitslag van de enquête is het BKU-bestuur de mening toegedaan dat de realisatie van de 3e brug conform structuurvisie gerealiseerd moet worden. De realisatie van een 3e brug op de plek van, of dichtbij de fietsbrug is niet wenselijk, omdat deze niet aansluit op de hoofontsluitingswegen van zowel het bedrijventerrein als de dorpskernen. De verkeersdruk op de Ransuil, rondom Urkerhard en Vlechttuinen zal met de daar aanwezige scholen alleen maar voor meer onveiligheid zorgen. Wel roepen wij u op om de brug conform de locatie in de structuurvisie, zoveel als mogelijk in tijd naar voren te trekken.

In het verlengde van dit punt willen wij u oproepen om bij de planning van wegwerkzaamheden of onderhoud aan bruggen en wegen zorg te dragen voor een juiste afstemming met het bedrijfsleven, zodat onnodige overlast zoveel mogelijk wordt voorkomen.

10.   Glasvezel en camerabeveiliging

Urk krijgt glasvezel, ‘fyber to the home’. Daar zijn wij als ondernemers natuurlijk ook blij mee. Op een deel van het bedrijventerrein was al glasvezel beschikbaar. Dit wordt tegen een duur tarief aangeboden door KPN. Als BKU hebben wij de eerste stappen gezet naar de realisatie van een open glasvezelnetwerk. Het is nog onduidelijk hoe zich dit verder gaat ontwikkelen, maar roepen u wel alvast op om hierin een actieve en ondersteunende rol in aan te nemen, zodat ook het bedrijfsleven binnenkort kan beschikken over een open en betaalbaar glasvezelnetwerk. Daarmee zal ook camerabeveiliging op het bedrijventerrein een stap dichterbij komen, hetgeen de veiligheid ten goede zal komen. Dat dit ook extra verkoopargumenten zijn voor het binnenhalen van nieuwe bedrijven, staat buiten iedere discussie. Dus ook de gemeente is er bij gebaat dat een en ander zo spoedig mogelijk beschikbaar komt.

11.    Onderhoud wegen, netheid bedrijventerrein

Over het algemeen ligt ons bedrijventerrein er goed bij. Uiteraard is er door een individuele ondernemer altijd wel een verbeterpunt te noemen. Als BKU willen we daar graag samen met de gemeente in meewerken om onze bedrijventerreinen nog aantrekkelijker te maken. De lijn die de afgelopen jaren is ingezet, zouden wij graag willen continueren. Wel is er in de communicatie richting individuele bedrijven nog een verbeterslag te maken als het gaat om wegwerkzaamheden en het aangeven en communiceren van de omleidingen. We zouden dat de komende jaren graag verbeterd zien worden, waarbij ook de handhaving van het parkeren langs de doorgaande wegen aandacht behoeft. Er zijn locaties waar als gevolg van aanwezige ondernemersactiviteiten een soepele doorstroming van het wegverkeer in de knel komt. Daartoe zou een stappenplan opgesteld moeten worden, hoe dergelijke situaties uitgebannen kunnen worden.

Tot zover ons wensenlijstje voor de komende vier jaar. In de bijlage treft u de uitkomsten van de enquête aan. Wij wensen u veel succes in deze uitdagende én kansrijke periode. Vanzelfsprekend zijn wij altijd bereid tot overleg over onderwerpen die het lokale bedrijfsleven raken.