Allereerst mogen we in dankbaarheid terugzien op het jaar dat achter ons ligt.
De economie is aangetrokken, de werkeloosheid is afgenomen en de koopkracht is toegenomen. Ook bij ons bedrijfsleven – en dat in de brede zin van het woord – overheerst het positieve. Daar mogen wij dankbaar voor zijn. Goed om te horen natuurlijk, maar we staan in 2017 voor een aantal grote uitdagingen.

Maritiem
Ik wil beginnen met een zaak die volop in het nieuws is, de aan te leggen Maritieme Servicehaven! Hier is al veel over gezegd en er zijn al vele “ hindernissen “ genomen. Ik zet het woord hindernissen dan met nadruk tussen aanhalingstekens, want het ging allemaal in goede harmonie. Door een goede samenwerking tussen provincie, gemeenten, Rijkswaterstaat, waterschap, etc. kwam de planvorming om te komen tot realisatie van de haven, in een positieve stroomversnelling. Dat is goed. Maar nu moeten we nog even doorzetten!

Het effect op de werkgelegenheid in onze regio wordt in een onafhankelijk onderzoek berekend op +/- 400 extra banen. Die kunnen niet alleen door onze eigen beroepsbevolking ingevuld worden. Dat brengt ook uitdagende banen voor de beroepsbevolking van de Noordoostpolder met zich mee. De ontwikkeling van de haven zal tevens kansen bieden voor het bedrijfsleven uit de Noordoostpolder. We helpen als BKU graag mee om de bedrijven in de Noordoostpolder dat uit te leggen.
De maritieme dienstverlening zal een grote vlucht nemen alleen al door het feit dat de haven bereikbaar zal zijn voor grotere, maar ook meer specialistische en technisch geavanceerde schepen, zoals bijvoorbeeld de Solution van DUC en de schepen van de familie Hartman.
Daarom heeft het bedrijfsleven al meer dan 5 jaar haar nek uitgestoken door veel tijd en geld in de planvorming te steken.
Nu alle zaken een eindpunt naderen is er een impasse ontstaan wat betreft het punt wie deze haven aan moet leggen. Wordt dit de provincie Flevoland of de gezamenlijke gemeenten NOP en Urk of alleen de gemeente Urk? Men wijst nu naar elkaar en dat wordt er door de media nog eens extra uitgelicht. Dat doet de zaak geen goed. Laat duidelijk zijn dat het bedrijfsleven er alles aan gelegen is om het maritieme werk op Urk te houden. We willen niet dat gerenommeerde maritieme Urker bedrijven straks hun werk gaan verplaatsen naar Den Helder, Harlingen of Eemshaven. Deze haven is van provinciaal belang en zal een regionale uitstraling krijgen. Het biedt kansen voor de regio en geeft een structurele impuls, niet alleen aan de economie van Urk, maar zeker ook die van de Noordoostpolder en de provincie Flevoland. En voor dergelijke projecten is destijds de Zuiderzeelijnregeling in het leven geroepen.

De realisatie van de haven is dus van regionaal belang. Dat belang en het bijbehorende risico overstijgen echter het niveau van een individuele gemeente! Ik denk dat ik mede namens de BAN spreek om de provincie en de gemeenten op te roepen om hun verantwoordelijkheid te nemen en zo de aanleg van deze haven voortvarend ter hand te nemen.
Deze trein komt slechts één keer langs en nu wij zo dichtbij realisatie van deze haven zitten moeten wij hem niet voorbij laten rijden. Een prachtige kans, voor Urk, Noordoostpolder en Provincie. Niet naar elkaar wijzen maar schouders eronder, om tafel met elkaar en denken in oplossingen.

Goed, dat gezegd hebbende…

Visserij
Onze vissersvloot heeft een prachtig jaar achter de rug, dalende olieprijzen en goede prijzen voor de vis en niet te vergeten een meer dan uitstekende visstand in de Noordzee zorgden ervoor dat het afgelopen jaar een uitstekend resultaat liet zien voor onze vloot.
Dit betekende ook dat het nu tijd is voor groot, misschien wel achterstallig, onderhoud aan de schepen. Er wordt door sommigen al voorzichtig gedacht aan nieuwbouw.
En dat brengt mij op het volgende. Dit onderhoud moet natuurlijk wel gebeuren in onze Urker haven, door onze eigen maritieme servicebedrijven en om dit tot in lengte van jaren uit te kunnen voeren is het van wezenlijk belang dat zowel onze vissersschepen als ook onze alsmaar uitdijende binnenvaartvloot op Urk terecht kan voor reparatie en onderhoud.
Het afgelopen jaar is er richting Den Haag een sterke lobby uitgevoerd door verschillende provincies, bedrijfsleven en VNO-NCW om te komen tot nieuwbouw en vergroting van de sluizen bij Kornwerderzand. De signalen wijzen erop dat dit de goede kant opgaat. Natuurlijk moet dat gelijk opgaan met de uitdieping van de vaargeul, niet alleen op het IJsselmeer maar ook dat stukje buitendijks voor Kornwerd. Ik kijk ernaar uit dat straks onze grote Noordzee-kotters naar de maritieme servicehaven komen voor het onderhoud aan hun schepen. Moeders en kinderen weer op onze kades om hun vaders welkom thuis te heten. Hoe mooi zou dat zijn. Laten we dat met elkaar mogelijk maken!

Detailhandel
Wat betreft het maritieme gebeuren en de visserij wil ik het hierbij laten want er passeren uiteraard nog meer zaken en dan denk ik bijvoorbeeld aan de detailhandelsvisie van de gemeente Urk.

Het tot stand komen van deze visie is een goed voorbeeld van hoe je als gemeente en bedrijfsleven in gezamenlijkheid iets tot stand kan laten komen. Nadat eerst alle winkelcentra bevraagd waren wat hun wensen en toekomstverwachtingen waren is de gemeente met bureau Seinpost aan de slag gegaan om de detailhandelsvisie 2016 – 2026 op papier te zetten.
Van Oud-Urk wil men een wandel/winkelgebied maken in de toekomst en dit is gezien het toenemende bezoek van toeristen aan ons dorp een voor de hand liggende gedachte.
Het zal heel wat moeite kosten om alle plannen te realiseren maar er wordt, om met Seinpost te spreken, een stip aan de horizon gezet en daar wordt naar toe gewerkt.
Het Hofsteeplein is in mijn optiek een plein met daaromheen winkels die een hoogwaardig kwalitatief product aanbieden en dit aangevuld met de supermarkt die hier zit kunnen die de toekomst prima aan.
Ook de Pyramideweg is recent nog voorzien van nieuwe parkeerplaatsen en voldoet goed.
In winkelcentrum Urkerhard zijn na een periode van wat leegstand vrijwel alle panden weer bezet. Samen met de gemeente werken BKU en winkelcentra nu aan een convenant om tot uitvoering van de ambities in de nota te komen. Een positieve ontwikkeling.

Bouw
Het gaat goed met de Urker bedrijven. Met name in de visindustrie zien we enorme ontwikkelingen in de vorm van nieuw- en verbouw. Bedrijven die groter en groter groeien of nieuwe vestigingen bijbouwen. Dat heeft er toe geleid dat de bedrijfsgrond langzaam maar zeker op dreigt te raken. Een sprong over de Domineesweg ligt daarom voor de hand. We moeten ruimte maken om ons bedrijfsleven door te laten groeien. Een bedrijventerrein dat straks aansluit op de maritieme servicehaven zal bovendien een aanzuigende werking hebben op nieuwe bedrijvigheid en hoogwaardige technische banen. Een extra argument om die buitendijkse……… Nee, laat maar. U begrijpt wat ik nog wil zeggen…………..

SUP
De BKU is met Jan Verhoeff ook vertegenwoordigd in het SUP-bestuur. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe Visienota die binnenkort zal worden gepresenteerd, waarmee Urk nog beter op de kaart gezet moet worden. Het bestuur van de SUP heeft in het afgelopen jaar weer een aantal mooie activiteiten georganiseerd. Urk in Wintersferen heeft voor Urk de nodige positieve publiciteit opgeleverd. Met een groot aantal vrijwilligers die niet weg zijn te denken bij de SUP activiteiten werd een prachtig evenement neergezet. Binnen het bestuur van de SUP vinden een aantal veranderingen plaats. Helaas gaat Meindert Kramer stoppen als aanjager van de toeristische activiteiten in de SUP en op Urk. Hij gaat zich volledig wijden aan zijn bedrijf. Ook Roelof Oost treedt af als voorzitter. Hij heeft de SUP een aantal jaren mogen aansturen en zijn termijnen als voorzitter zitten erop. U raadt het al. SUP is op zoek naar nieuwe enthousiaste bestuursleden. U bent hartelijk uitgenodigd om het bestuur te komen versterken.

Penningmeester
Over aftredende bestuursleden gesproken, ook onze eigen penningmeester Jaap Brink zal na twee bestuursperioden vervuld te hebben volgens onze statuten aftreden. En dus zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester. Tijdens de Jaarvergadering in april zal hij aftreden en de zoektocht naar een waardige opvolger is inmiddels gestart. Wanneer er kandidaten zijn die deze verantwoordelijke taak op zich willen nemen dan nodigen wij die uit zich voor te laten dragen voor deze functie. U kunt daarvoor contact opnemen met het secretariaat van de BKU.

Buitenlandse werknemers
De afgelopen maand hebben we met de uitzendbureaus om tafel gezeten en gesproken over de bijkomende effecten van het toenemend aantal buitenlandse werknemers die ook in ons dorp gehuisvest worden. Stuk voor stuk lieten deze bedrijven ons zien hoe zij overlast voor omwonenden voorkomen of aanpakken. Problemen worden serieus ter hand genomen en daar zijn we als bestuur heel blij mee. Want ook de buitenlandse werknemers zijn van groot belang voor onze industrie. Wel nemen we het advies ter harte om de gemeente te vragen om ook een duidelijk beleid vast te stellen ten aanzien van dit onderwerp. De uitzendbureaus hebben hier in de Noordoostpolder goede ervaring mee en we willen daar als BKU graag in meedenken.

Zonnepanelen
Als ondernemers zijn we natuurlijk allemaal bezig met geld verdienen. Maar wist u dat u ook met uw dak geld kunt verdienen? Natuurlijk, met zonnepanelen. Maar niet iedere ondernemer heeft gelijk de ruimte om zo’n investering te doen. Daarom organiseren wij samen met de gemeente Urk, DE-ON en Brands Fundraising een informatieavond op 18 januari over geld verdienen met uw dak, zonder daar zelf in te investeren. We vertellen u dan wat de mogelijkheden zijn voor u, als u uw dak beschikbaar wilt stellen voor partijen die wel willen investeren in zonenergie. Zeer interessant dus voor bedrijven die een groot dakoppervlak ter beschikking hebben. Hou uw mail in de gaten voor verdere informatie, of kijk even op onze website.

Netheid bedrijventerrein
Dan, tot slot… de netheid van ons bedrijventerrein. U heeft gemerkt dat we daar samen met de gemeente de nodige aandacht aan hebben gegeven het afgelopen jaar. Dat willen we ook in 2017 voortzetten. Want een net bedrijventerrein is in ons aller belang. Kijk nog eens even goed of uw terrein er netjes bijligt. En ziet u iets om de deur wat er eigenlijk niet hoort, ruim het op, of meldt het bij wijkbeheer van de gemeente Urk, zodat die actie kunnen ondernemen. We zullen daar het komende jaar ook verder een vervolg aan geven samen met de gemeente en het waterschap.