In de nieuwjaarstoespraak van BKU-voorzitter Evert Jansen ging het vooral om samenwerking. Samenwerken in de vorm van een kredietunie om de visserij overeind te houden en samenwerken in de detailhandel en de maritieme sector, maar ook met de lokale en provinciale politiek. Hieronder kunt u de toespraak teruglezen.

Nieuwjaarstoespraak – 8 januari 2014

We staan weer aan het begin van een nieuw jaar. Wie mijn stukjes in het Kring Magazine leest weet dat ik begaan ben met het wel en wee van onze bedrijfsleven. Dat is ook de reden dat ik uw voorzitter mag zijn, en dat ik me inzet voor Transport en Logistiek Nederland en sinds een half jaar voor Blueport Urk. Het kost me veel tijd, maar ik doe het graag, in het belang van onze ondernemers.

De visserij verkeert in bijzonder zwaar weer. Al jarenlang roepen we dat het 5 minuten voor 12 is, of 1 minuut voor 12, 1 seconde voor 12… En soms moeten we constateren dat het al te laat is. Helaas zagen we ook weer het afgelopen jaar schepen voor de kant gaan. Het stemt mij verdrietig te moeten constateren dat we nog steeds de weg omhoog niet hebben kunnen vinden. Maar het stemt mij niet negatief. We kunnen en mogen niet bij de pakken neerzitten. In hoop en vertrouwen moeten we blijven zoeken en werken aan een weg omhoog.

Enorm verheugd ben ik met het initiatief om de ons bekende visserijorganisaties samen te voegen tot één sterke organisatie die gaat opkomen voor onze vissers. Ten minste, dat is de bedoeling. Het is een vurige wens van ons als BKU dat dit ook gaat lukken. En daar waar mogelijk zullen wij stimulerende argumenten aandragen. Vanuit de Blueport Urk ervaar ik aan den lijve hoe belangrijk één krachtige visserijorganisatie is. Met één uniform geluid naar buiten treden en het gezamenlijk belang dienen. Het is iets waar wij als BKU natuurlijk een groot voorstander van zijn. Maar dat geldt niet alleen voor de visserij natuurlijk, dat geldt ook voor andere sectoren op ons dorp. Samen staan we sterk. In de detailhandel, in de bouw, op maritiem terrein en in de visserij. Als BKU zullen we ons daarvoor in blijven zetten.

Dat is ook de reden dat de BKU het afgelopen jaar het initiatief heeft genomen om met een aantal stakeholders uit de visserijsector om tafel te gaan zitten om de problemen in de kredietfinanciering te bespreken. VisNed, Vissersbond, Vereniging van Visgroothandelaren (VVU), Visveiling Urk en de Visserij Coöperatie Urk zaten hierbij aan tafel. Vanuit dit zogenaamde visserijoverleg is een studie gedaan naar de mogelijkheden voor de oprichting van een kredietunie. Alle partijen hebben daar een kleine financiële bijdrage aan geleverd, terwijl de Kamer van Koophandel een substantieel deel van de onderzoekskosten voor haar rekening nam.

De situatie is duidelijk. De bancaire financiering stopt. Het komt steeds vaker voor dat vanwege het risico voor de kredietverlener geen financiering meer wordt gegeven, vooral als het gaat om werkkapitaal. Door toename van de regelgeving (Basel III) wordt van banken verwacht dat ze de financiële risico’s zoveel mogelijk uitsluiten. Het gevolg is dat steeds minder wordt uitgeleend en risicosectoren worden vermeden. Maatschappelijk wordt van de banken juist verwacht dat zij de motor van de economie zijn.

In het genoemde visserijoverleg is met name nagedacht over de financieringsmogelijkheden voor de pulswing, als straks de ontheffingen definitief worden vrijgegeven. Banken willen daar niet aan, omdat de pulsvisserij nog niet vrijgegeven is. Het vistuig kan dus van de ene op de andere dag niets meer waard zijn als de pulsvisserij toch wordt verboden op termijn. Of de banken willen niet financieren, omdat de visserijbedrijven al tot over hun oren in de kredietverlening zitten, waarvan de men de afspraken al niet na kan komen. Toch biedt de pulsvisserij de visserijbedrijven kansen. Het is de laatste strohalm waaraan wordt vastgegrepen. En het bewijs is al geleverd door de bedrijven die er al mee werken.

Een kredietunie is een coöperatie tussen MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen aan andere MKB-ondernemers die geld lenen uit deze kas, zonder winstoogmerk. Door de diverse stakeholders wordt momenteel met de besturen overlegd of ze de oprichting van een kredietunie zien zitten. Als daar voldoende draagvlak voor is zal bepaald worden wat het startkapitaal van de kredietunie moet zijn en kunnen potentiële investeerders benaderd worden. Als er dan voldoende middelen ter beschikking komen zal worden overgegaan tot de oprichting van een zo klein mogelijke organisatie die een en ander moet gaan uitvoeren.

Hierbij doen wij dan ook een oproep aan onze kapitaalkrachtige ondernemers om eens na te denken over een mogelijke investering in deze kredietunie. Met elkaar moeten we de visserijsector in de benen houden. De visserij is een van de levensaders van onze gemeenschap. Die mag niet verloren gaan. Ik doe daarom nu al dit beroep op u. Wie meer wil weten over dit initiatief kan contact opnemen met onze penningmeester Jaap Brink.

Maar het is natuurlijk niet alleen visserij wat de klok slaat. De verkiezingen staan voor de deur. De politiek gaat u weer proberen te overtuigen waarom er op juist hun partij gestemd moet worden. Ieder maakt daarin zijn eigen afweging. Als bedrijfsleven hebben we zo onze wensen uiteraard. We denken aan de buitendijkse haven. Onvoorwaardelijke inzet van niet alleen de gemeentelijke, maar ook de provinciale besturen is essentieel. Als we de media moeten geloven dan wordt aan de overkant bij Lelystad kwistig met miljoenen gestrooid om daar een haven van de grond te krijgen, terwijl ik richting Urk nog wel wat reserves proef. Maar gelukkig gaf de Commissaris van de Koning zijn nieuwjaarstoespraak aan dat hij het debat over de ontwikkeling van een Urker havenfaciliteit even spannend en uitdagend vindt, waarbij hij de hoop uitsprak dat dit werkelijkheid kon worden in goede samenwerking met het bedrijfsleven. We zullen hem er waar nodig aan blijven herinneren dat op Urk het bedrijfsleven al klaar staat om te beginnen, waar men in Lelystad nog naarstig op zoek is naar ondernemers. Aan het Urker bedrijfsleven zal het dus zeker niet liggen.

Blij zijn wij ook met de geluiden vanuit de polder, waar gesproken wordt over een verbeterde samenwerking met onze eigen gemeente. Als BKU hebben we een bijzonder goed contact met onze evenknie in de Noordoostpolder, maar ook met die van Dronten. We kennen elkaar, we weten wat we aan elkaar hebben, en we steunen elkaar op de belangrijke dossiers. We hopen dat die samenwerking tussen het bedrijfsleven ook op gemeentelijk niveau zijn vruchten af gaat werpen, waar het gaat om de buitendijkse haven.

Een ander heet hangijzer is de detailhandel op Urk. De mogelijke verplaatsing van de Boni en het opstellen van een nieuwe detailhandelsnota houden de gemoederen flink bezig. Ook de BKU heeft hieraan zijn handen vol, samen met de winkelcentra. Gelukkig is er sprake van een goede onderlinge samenwerking, waarin het natuurlijk wel eens wringt, maar waar we toch iedere keer weer het beste voor Urk voor ogen houden. Wat ons betreft moet er snel duidelijkheid komen. Ondernemers willen verder, plannen maken voor de toekomst. De politiek moet die kastanje nu maar eens uit het vuur halen, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Vanuit dat oogpunt is het ook wel eens goed om 1 persoon in het bijzonder te noemen. Als BKU hebben we veel te maken met Willemien van Putten. Willemien is iemand die binnen de gemeentelijk/bestuurlijke kaders haar werk doet, maar die ook het belang van de ondernemer erkend en zich daarvoor inzet. Wij zijn haar daarvoor zeer erkentelijk en hopen dat onze samenwerking ook in 2014 weer zo plezierig zal verlopen als die het afgelopen jaar heeft gedaan. Willemien, bedankt!

Het aanbesteden van gemeentelijk werk aan het Urker bedrijfsleven is ook een punt van aandacht. Het afgelopen jaar hebben we daar het gemeentebestuur ook op gewezen. Wat ons betreft wordt er nog te weinig rekening gehouden met de kwaliteiten van onze ondernemers. Maar dat moeten wij ons als ondernemers ook zelf aantrekken. Want ligt het ook niet een beetje aan onszelf? Natuurlijk, een Urker loopt niet snel te pronken met wat hij gepresteerd heeft. Een Urker past een bescheiden houding. Maar we mogen best wat trotser zijn op wat we als bedrijfsleven presteren. Dat is ook exact de reden waarom we als BKU het initiatief hebben genomen om het Cluster Maritiem Urk op te richten. Het Urker maritieme bedrijfsleven wil zich in gezamenlijkheid nadrukkelijker profileren. Dat is niet alleen een wens van de BKU, maar ook van de gemeente. We zijn dan ook blij dat ze dit initiatief van harte ondersteunen. Momenteel wordt gewerkt aan een projectplan en worden de eerste stappen gezet om dit cluster ook een ‘smoel’ te geven in de vorm van een website waar het Urker maritieme bedrijfsleven zichzelf zal presenteren. We willen meer van ons laten horen. Onze trots tonen, laten zien wat we kunnen, zodat het Urker maritieme cluster nadrukkelijk op de kaart komt te staan. Binnenkort gaat u hier zeker meer van horen. In de tussentijd hopen wij dat de gemeente de kwaliteiten van haar eigen ondernemers nog meer op waarde gaat schatten.

Met een goed gevoel kijken we terug op de samenwerking met Rijkwaterstaat, wat betreft het opknappen van de Domineesweg. Er is goed naar ons geluisterd. Ook dat is het behartigen van de belangen, waar we als BKU mee bezig zijn. De wensen van het bedrijfsleven zijn op een goede manier gehonoreerd, vooral waar het ging over de bereikbaarheid van onze bedrijventerreinen en het zoveel mogelijk beperken van de onbereikbaarheid. En we hebben er een mooie weg voor terug gekregen. De Domineesweg is van groot belang voor transporterend Urk. We zijn er zeer content mee.

En eindelijk hebben we ook de bedieningstijden van onze bruggen goed op orde. Dit ging wat moeizamer, maar samen met de gemeente hebben we onder gepaste druk toch weten te bereiken dat we zonder noemenswaardig oponthoud om de kost kunnen.

Samenwerking is dus het sleutelwoord. En dat is ook waar ik mee af wil sluiten. Nog meer moeten we als Urker ondernemers de handen in elkaar durven te slaan. In alle sectoren. Elkaar opzoeken, van elkaar leren. Niet alleen van de goede dingen die we gedaan hebben, maar ook van de fouten die we maken. Alleen zo komen we krachtiger uit deze woelige tijden.

Ik wens u de durf, het lef, de moed en het vermogen om in 2014 uit uw eigen veilige omgeving te stappen en samen met uw collega ondernemers de schouders te zetten onder de opbouw van onze economie. Alleen gaat het sneller, samen kom je verder.

Succes met uw zaak,
en veel heil en zegen
voor u en uw dierbaren!

Evert Jansen,
Voorzitter BKU