Om te beginnen wil ik graag alle leden van onze bedrijvenkring hartelijk welkom heten op deze nieuwjaarsbijeenkomst.
Ook een speciaal woord van welkom aan de leden voor zover aanwezig van onze collega-bedrijvenkringen uit de provincie. Daarbij noem ik in het bijzonder Henk Pals, de nieuwe voorzitter van onze buren uit de Noordoostpolder.
Leden van het college van B & W en leden van de raad, mooi dat jullie er ook weer bij zijn, voel jullie vooral welkom bij ons hier vanavond !

Vanavond mogen we terugzien maar, wat nog belangrijker is op een nieuwjaarsbijeenkomst, we mogen vooruitkijken naar het jaar dat weer voor ons ligt.

MARITIEM
Net als vorig jaar mag ik beginnen met de maritieme sector. Er zijn grote en belangrijke stappen gezet als het gaat over de totstandkoming van de maritieme servicehaven. Het cluster Urk Maritime begint een steeds hechter cluster te worden. Een prachtige stand op Europort in Rotterdam werd gerealiseerd waar vele relaties uit de maritieme wereld ontvangen werden en nieuwe contacten werden gelegd en relaties werden gecontinueerd. Dit cluster is een goed voorbeeld voor andere sectoren om met elkaar de markt te bewerken.

Er zijn nog steeds Urker maritieme bedrijven die geen lid zijn van het cluster, ik wil bij dezen een oproep doen aan die bedrijven; sluit je aan bij het cluster Urk Maritime!

Zoals gezegd: belangrijke stappen zijn gezet richting buitendijkse servicehaven, jammer dat er nu negatieve geluiden komen uit Brussel wat betreft verbreding / verdieping van de sluis bij Kornwerderzand.
Bij dezen wil ik een nadrukkelijk beroep doen op bestuurders en politiek van Urk en de Provincie om hier tot het uiterste te gaan en te doen wat nodig is om die aanpassingen toch te realiseren. Het is van essentieel belang voor de ontwikkeling van de maritieme sector in het algemeen en het succes van de buitendijkse haven in het bijzonder.

VISSERIJ EN HANDEL
Op dit moment lijkt het aan de buitenkant allemaal wel rozengeur en maneschijn door alle nieuwbouwplannen die er zijn en de enorme scholprijzen, maar dit is een kant van de medaille. Immers, het verleden heeft geleerd dat die hoge scholprijzen niet lang houdbaar zijn. Hoe lang accepteren de supermarkten deze prijzen nog voordat ze weer gaan grijpen naar goedkopere alternatieven? De sector moet voorkomen dat er straks weer een prijsval ontstaat.

Voor wat betreft het gebruik van de pulskor is er gelukkig voorlopig weer wat rust in de gelederen maar het is nog geenszins een gelopen race. Ook in dit verband is het van groot belang dat de lijnen naar Brussel wagenwijd open blijven staan zodat deze duurzame en innovatieve visserijmethode ook in de toekomst uitgeoefend kan blijven worden.
Ook de Brexit hangt nog steeds als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de sector.
Er is tot op heden nog niemand die kan zeggen hoe dit alles af gaat lopen, maar ik ben van mening dat in ieder geval de economie van het Verenigd Koninkrijk er niet op vooruit gaat. Daarnaast denk ik dat als ze aan de overkant van de Noordzee nog een keer een referendum zouden houden, binnen of buiten de EU, dat de uitslag dan wel eens anders uit zou kunnen vallen.

BOUW EN INFRA
Binnen VNO-NCW hebben we ons heel sterk gemaakt in de lobby richting De Haag over de verbreding van de N50 en met succes. De verbreding van deze weg was op de lange baan geschoven maar is in de planning weer naar voren gehaald.
Ook de werkzaamheden rond de Urker sluis zijn na toch wel de nodige discussie goed afgerond. Dit gebeuren geeft wel aan dat je als bedrijfsleven hier boven op moet zitten.

De A6 wordt ook steeds drukker, de problemen bij Almere en Lelystad worden aangepakt maar de A6 is langer, ook richting Emmeloord komt het steeds vaker vast te staan. Het lijkt mij goed dat de provincie daar plannen voor gaat maken.

Ik wil hierbij benadrukken dat het openbaar vervoer op Urk en in de polder mij zorgen baart.
Niet alleen onze scholieren hebben hier mee te maken, denk aan de vaak overvolle bussen, maar ook het bedrijfsleven kan moeilijk mensen van buiten aantrekken omdat het openbaar vervoer van en naar Urk zeer slecht aansluit op de grote trein- en busstations in de regio. Ik denk dat dit probleem ook speelt bij onze buren in de polder, we moeten samen met de BAN maar eens kijken wat de mogelijkheden zijn om het openbaar vervoer beter aan te laten sluiten in onze regio.

De bouw is weer uit het dal van de recessie opgeklommen en heeft het behoorlijk druk met het bouwen in de Oranjewijk en in de nabije toekomst de nieuw te bouwen huizen in Schokkerhoek.
Een mooie ontwikkeling in de bouwwereld op Urk.

Vooruitkijkend in de bouw en infra wil ik in dit kader de toekomstige grenscorrectie en de sprong over de Domineesweg noemen. Momenteel ligt een herziening van de Structuurvisie ter inzage bij de gemeente. Daarin wordt onder andere ruimte gemaakt voor de Boni naar de Lemsterhoek, prima! Eindelijk zou ik zeggen. Wat mij wel zorgen baart is dat de sprong over de Domineesweg daarin staat opgenomen voor de LANGE termijn, na 2035 ! Dit is te zien op de bijbehorende tekening waar staat “Uitbreiding na 2035”…. Tekstueel is het ook een paar keer terug te lezen in de visie. Dit is wat de BKU betreft een belangrijk punt van aandacht, ik zou zeggen gemeente, maak werk van die grenscorrectie en start voortvarend met het ontwikkelen van nieuwe industriegrond.

ANDERE BEDRIJVEN.
Urk is uiteraard meer dan vis en maritiem, Urk kan en wil meer! Onze gemeente kent veel jonge en startende ondernemers, zie de Startersbattle waarvan u zo direct meer hoort. Voorbeelden genoeg, IsoniQ, een bedrijf dat het materiaal EPS ( bij ons bekend als piepschuim ) op een innovatieve manier toepast in de bouw. Ik noem Spikker, onderdeel van GBU, een heel mooi en nieuw initiatief van dit bedrijf. Ze zijn twee jaar actief op de Urker markt en in die tijd gegroeid van 2 personen naar 10 werknemers. Kantoormanager 2.0 en ZEP BV van de zonneceldakpannen. Bedrijvigheid genoeg dus op ons eigen ondernemende Urk.

Net als in meerdere sectoren is duidelijk merkbaar dat bedrijven steeds meer problemen dreigen te krijgen als het gaat om het verwerven van goed en vakbekwaam personeel. Samen met onderwijs willen we kijken hoe we daar wat aan kunnen doen, want met name met het oog op de technische beroepen moeten we de komende jaren een flinke inspanning plegen om alle vacatures met gekwalificeerd personeel in te vullen.

TOERISME
De toeristenstroom die ons dorp bezoekt groeit gestaag. De Stichting Urk Promotie levert een actieve bijdrage als het om het toerisme op Urk gaat. In het afgelopen jaar is er een zo goed als nieuw bestuur in de SUP gekomen die met enthousiasme aan de slag is gegaan. Voor dit jaar staat de realisering van het nieuwe Tourist Info Office op de haven in de steigers. We hebben de toerist dan ook best wat te bieden, de oude dorpskom, de bedrijvigheid die er toch altijd is op de haven, lekker een visje eten, zomers een terrasje pikken, ginkiestocht, museum, noem maar op.
Langzamerhand is de roep om hotelaccommodatie op gang gekomenen dit niet in het minst om de zakelijke markt te bedienen. Wij pleiten voor een proces dat zorgvuldig geleid wordt en dat dit niet gaat verzanden in een politieke discussie, wij willen allemaal dat Urk zichzelf blijft dus ik roep de politiek op om dit proces tot een goed einde te brengen.

VERKIEZINGEN
Maart 2018…… gemeenteraadsverkiezingen. De messen worden geslepen, of toch niet? Maar zelden heb ik gemeenteraadsleden en leden van het College zo eensgezind bij elkaar gezien als tijdens onze najaarsvergadering een paar maanden geleden. Hoe discussieleider Riekelt Pasterkamp ook probeerde de discussie aan te zwengelen, de gelederen bleven gesloten. Of alle fracties in de aanloop naar de verkiezingen nog zo eensgezind zijn zal blijken.
Is er dan voor het bedrijfsleven niets te wensen? Wis en zeker……

Binnen het bestuur van de BKU hebben we het er al meerdere keren over gehad dat 1 wethouder EZ/visserij eigenlijk niet voldoende is, Visserij vraagt veel aandacht ( en ik wil wethouder Geert Post hier publiekelijk een pluim geven voor de manier waarop hij op de bres staat voor de visserijsector ). Met veel passie en energie komt hij op voor de belangen van de visserijsector op Urk en daarbuiten. Tegelijkertijd moet dat niet ten koste gaan van overige economische thema’s. Misschien moet hier extra “wethouderskracht” voor vrijgemaakt worden. En, we hebben het tijdens eerder overleg al eens aangekaart, de ambtelijke bezetting op EZ. Vanuit de wandelgangen vernemen we dat er binnen de gemeente op dit moment gewerkt wordt aan een volwaardige bezetting op EZ, zoals gezegd een thema dat wij in onze overleggen met de gemeente al bij de kop hebben gehad. Goed om te horen dat er nu invulling aan gegeven gaat worden. Gezien het economisch belang van deze afdeling spreken wij de wens uit dat de bezetting op EZ snel op orde is.

Let wel! Dit is geen kritiek op de ambtenaar die hier nu zit, integendeel, de huidige ambtenaar doet goed werk, alleen de personeelscapaciteit is in fte’s te krap voor een ondernemende gemeente die Urk is.

Ik ga afronden, ik wil eerst nog een woord van dank geven aan onze sponsor deze avond, de RABOBANK, hartelijk dank voor het sponsoren van deze avond. Met een serieuze knipoog zou ik zeggen : “We gaan de onderhandelingen in voor de komende jaren maar die zie ik met vertrouwen tegemoet”.

TENSLOTTE
Het afgelopen jaar werden we opgeschrikt door het plotseling overlijden van Geert Snijder, in de kracht van zijn leven plotseling weggenomen door de dood. Hij had nog zoveel plannen, wilde nog zoveel doen, zowel met zijn bedrijf als op politiek, maatschappelijk en kerkelijk terrein. Voor Geert werd het, tot hier toe en niet verder… Dat zet alles waar ik net aan refereerde in een ander perspectief. Je werk, je bedrijf, de politiek noem het allemaal maar op. Laten we onze bedrijven leiden, de gemeente besturen vanuit dit perspectief onder wat de BKU betreft het adagium van onze gemeenschap mag zijn:

AL WERPT DE VISSER KEER OP KEER ZIJN NETTEN IN DE DIEPTE NEER, ZO HELPT HEM AL ZIJN WERKEN NIET ALS GOD ZIJN ZEGEN NIET GEBIEDT.

Ik wens u en jullie allen, goede zaken, een goede gezondheid maar bovenal veel heil en zegen toe voor het komende jaar.