We kunnen gerust stellen dat 2018 voor de meeste bedrijven, een enkele uitzondering daargelaten, een goed jaar was. En dat in de brede zin van het woord als het gaat over ons bedrijfsleven hier op Urk.

Ook onze bedrijvenkring groeide en wij hebben op dit moment zo’n 245 bedrijven die lid zijn van de BKU. Iets om trots op te zijn.
Wat betreft de samenwerking met de bedrijvenkringen in de provincie kunnen we ook tevreden zijn. Over en weer hebben we goede contacten met elkaar.
Dat een soepele samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid onontbeerlijk is bewijst de plannenmakerij voor de totstandkoming van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland.
Extra steun in de rug is natuurlijk de toekenning van de Regio Deal Noordelijk Flevoland. Hiermee investeert het Rijk toch vele miljoenen in onze regio. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst.

Maritiem

Nu we het toch over de buitendijkse haven hebben, kunnen we stellen dat het stapje voor stapje de goede kant uit gaat. Zowel bedrijfsleven als lokale en provinciale overheden werken hard en goed samen om dit project doorgang te laten vinden. Ik zie dit alles met vertrouwen tegemoet.
Het cluster Urk Maritime speelt een belangrijke rol. Ze profileren zich actief en zijn in de afgelopen jaren al een aantal keren aanwezig geweest op diverse beurzen.
Onze maritieme bedrijven zijn in ieder geval klaar voor de buitendijkse haven en alle arbeid die daaruit voortvloeit.
Van groot belang is dat het onderwijs aansluit op deze ontwikkelingen, met name op technisch maritiem gebied.
We mogen ons gelukkig prijzen met de warme banden die er zijn met het Berechja College en ROC de Friese Poort en andere regionale onderwijsinstellingen en daar willen we in 2019 graag mee verdergaan.
In de toekomst zullen er veel banen ontstaan in de maritieme sector en die moeten opgevuld worden door goed opgeleide mensen die deze banen in moeten gaan vullen.

De visserijsector heeft een mooi jaar achter de rug. Het jaar 2018 stemt tot tevredenheid. Echter hier spelen heel andere zaken een belangrijke rol als we een blik werpen in de toekomst.
Het is al vele malen aangehaald in allerlei verband: de Brexit! Een ding is in ieder geval zeker en dat is dat er nog niets zeker is.
De positie van premier Theressa May is al verschillende keren ter discussie gesteld, tot nu toe heeft ze alle moties tegen haar en haar beleid overleefd maar de vraag is voor hoelang nog.
Het lijkt er steeds meer en meer op dat wij afstevenen op een harde Brexit of een no-deal en het lijkt mij dat niemand daar beter van wordt.
De Brexit is nog maar een van de problemen waar de visserijsector mee te kampen heeft, hier komt nog bij het beleid vanuit Brussel en wat dacht u van de oprukkende windparken juist op visnamige bestekken in de Noordzee.
Door andere oorzaken ben ik de laatste tijd behoorlijk in de geschiedenis van ons dorp – en daaraan verwant de visserijsector – gedoken en dat leert mij dat deze bedrijfstak al decennia lang tegen externe tegenstand en weerstand heeft moeten vechten. Dit heeft ons echter gevormd tot wie we zijn en waar we staan: een trotse beroepsgroep die zich een vooraanstaande plaats verworven heeft binnen de Nederlandse en Europese visserijsector.
Om deze plaats blijvend te kunnen vervullen roep ik de sector op om toch echt de handen ineen te slaan, dat is nu meer dan ooit nodig, om samen onze Noordzeevisserij op de kaart te houden.
In Scheveningen en IJmuiden ontstaan mooie samenwerkingsverbanden en zelfs een innovatiecentrum, die samenwerking moet bij ons op Urk toch ook mogelijk zijn?
Pas het motto waar de visserijsector de laatste tijd mee naar buiten treedt toe op jezelf en de sector als geheel: Eenheid Maakt Kracht, en breng dat in de praktijk.

Bouw en infra

De bouw heeft het ontzettend druk, onze bouwbedrijven kunnen het werk maar ternauwernood aan.
Belangrijk is het dan om te zorgen dat je tevreden klanten houdt. Als voorbeeld noem ik dat klussen perfect opgeleverd en afspraken nagekomen worden.

Dat betekent dat ook in de aftersales geen steken mogen worden laten vallen.
Ik weet het, druk, druk maar er komt misschien wel weer eens een andere tijd en heb je dan als bouwbedrijf een goede indruk achtergelaten? Dan weten de klanten je ook weer te vinden.

Toerisme
De toeristische sector kan terugzien op een goed jaar. Grote evenementen als Urk in Wintersferen en Zingen in de Zomer blijven een trekpleister.
Het Visfoodfestival, dat in 2018 voor het eerst het levenslicht zag, was een evenement dat een groot succes werd. Gezien de grote publieke belangstelling op beide dagen, zeker voorherhaling vatbaar.
Daarnaast waren ook de ginkiestochten weer heel populair in 2018. De benoeming van een nieuwe museumbeheerder is de samenwerking met het TouristInfoOffice ten goede gekomen.

Stichting Urk Promotie zoekt actief de samenwerking met het bedrijfsleven op Urk. Dat kreeg in het afgelopen jaar invulling door middel van een gezamenlijke bijeenkomst ter afsluiting van het jaar.

Voor 2019 ligt de uitdaging van het nieuwe kantoor van Tourist Info voor ons. Er is al heel veel en heel lang over gesproken. In 2019 moet het dan gaan gebeuren. De verhuizing naar de haven zal de toegankelijkheid van het kantoor voor de toeristen zeker vergroten.

De BIZ, bedrijveninvesteringszone, krijgt in 2019 vorm. Er is inmiddels een tijdelijk bestuur benoemd. De verwachting is dat de BIZ een ‘boost’ zal geven aan de uitstraling van met name de oude dorpskern als het om toerisme gaat.

Vanuit de Stichting Urk Promotie zijn er goede contacten met de gemeente Urk. Er vindt structureel overleg plaats en dat leidt tot wederzijdse afspraken. Uit de evaluatie met de gemeente en de Stichting Urk Promotie is geconcludeerd dat de samenwerking goed is en dat de uitgevoerde activiteiten door de Stichting Urk Promotie naar tevredenheid zijn vervuld. In het laatste bestuurlijk overleg hebben beide partijen aangegeven de samenwerking te willen continueren. Dat heeft geleid tot een verlenging van het convenant tussen de beide partijen.

Algemeen

Zoals ik eerder al zei is een goed samenspel tussen overheid en bedrijfsleven onontbeerlijk. Ik mag zeggen dat de samenwerking en de contacten tussen zowel onze gemeente als de provincie prima zijn.
Met de gemeente hebben we regelmatig overleg over lopende zaken die zowel door de BKU als door de gemeente ingebracht worden.
Een veelheid aan onderwerpen komt ter tafel, dit varieert van de bestemmingen en netheid van ons bedrijventerrein tot overlast van de zogenaamde jeugdhonken.
Ook het vaak langdurig parkeren van vrachtauto’s op ons bedrijventerrein is een punt van zorg.
De vaak buitenlandse chauffeurs moeten wachten op een retourvracht en laten vaak vuil en afval achter op d plekken waar zij hun trucks parkeren.
Een lastig probleem en ik roep de gemeente op om haast te maken met het treffen van voorzieningen voor deze doelgroep waardoor dit probleem opgelost kan worden al besef ik, ook door de al gevoerde gesprekken die er waren, dat dit geen sinecure is.

Ik wil aan het slot van mijn betoog u in 2019 allen goede zaken en een goede gezondheid toewensen maar bovenal Vuul Eil in Zegen.