De nieuwjaarsreceptie van de BKU was ook dit jaar weer druk bezocht. Een mix van ongeveer honderddertig ondernemers en bestuurders grepen de gelegenheid aan om elkaar in het Achterhuis veel heil en zegen te wensen. De avond werd gesponsord door de Rabobank Noordoostpolder-Urk. Voorzitter Louwe Kramer opende 2015 traditioneel met de nieuwjaarstoespraak. Hierbij een verkorte weergave.

Visserij
“Steeds lagere olieprijzen en de laatste maanden een betere prijs voor de vis, in combinatie met de steeds verdergaande overstap naar de pulskor, maken dat onze vissers de toekomst langzaam maar zeker weer wat rooskleuriger beginnen in te zien. Misschien hebben we de weg omhoog wel weer te pakken. Het MDV project biedt ook perspectief voor de toekomst. Hopelijk komt er een stop op het voor de kant leggen van onze kotters en gaan onze vissers weer blijmoedig naar zee met een mooie besomming en een lage onkostenrekening in het vooruitzicht. Het blijft jammer dat onze visserijorganisaties niet nader tot elkaar hebben kunnen komen. Daar heeft de sector een forse steek laten vallen. Verdeeldheid brengt ons niets, en ik roep de visserijorganisaties dan ook op om toch weer met elkaar om de tafel te gaan zitten.

Ook maak ik mij zorgen om de verhoudingen tussen pekers, afslag en handel. Ik hoop dat in 2015 het gezond verstand zal zegevieren en dat er eensgezind en gezamenlijk gezocht wordt naar wat het beste is voor de sector.

Kredietunie
Veel is op dit moment afhankelijk van Den Haag, waar de Tweede en Eerste kamer een wet moeten aannemen die het mogelijk maakt om een kredietunie op te richten. Daarna kan er ook snel een begin gemaakt worden met de krediet-unie. De initiatiefnemers staan in ieder geval in de startblokken om dit uit te rollen, zodat minder kapitaalkrachtige ondernemers een steuntje in de rug kan worden gegeven als de banken dit onvoldoende willen of kunnen. Misschien dat een bank juist sneller overstag gaat als die visserman in de rug gesteund wordt door die kredietunie.

Maritiem
Er wordt flink aan de weg getimmerd door de lokale bedrijven die actief zijn op maritiem gebied. In de offshore staan de ontwikkelingen ook niet stil en ons bedrijfsleven speelt hier op in, ver weg en dichtbij. Dichtbij, heel erg dichtbij zelfs, en daar heb ik toch wel een beetje dubbel gevoel bij. Jaren is er gestreden om de aanleg van het windmolenpark tegen te houden maar inmiddels is er een begin gemaakt met de werkzaamheden. Ik denk dat het bedrijfsleven er nu maar op in moet haken en proberen er zoveel mogelijk werk aan over te houden.
Op het haventerrein zullen we daar het nodige van gaan merken, maar onze maritieme ervaring zal bij de werkzaamheden van toegevoegde waarde zijn.

Binnenkort zal ook de lancering van het maritieme cluster plaatsvinden. Inmiddels hebben de eerste bedrijven zich hiervoor aangemeld. Als gezamenlijke maritieme bedrijven willen we, samen met de gemeente, Urk nog nadrukkelijker op de nationale en internationale kaart zetten. In dit kader zijn we natuurlijk ook blij met de pro–actieve houding van de provincie die de kar is gaan trekken voor de ontwikkeling van de buitendijkse haven.
In het licht van voornoemde activiteiten kan die haven er natuurlijk niet snel genoeg komen.

Gemeente
We kunnen wat het overleg met de gemeente betreft niet anders zeggen dan dat er een goed contact is tussen bedrijfsleven en gemeente. Een verheugende zaak, want wij staan voor hetzelfde belang! Problemen, maar ook goede zaken worden benoemd en besproken. Goed was het initiatief voor de aanbestedingsavond. Daar deed wethouder Post de toezegging om bij toekomstige aanbestedingen eerst overleg te hebben met de BKU om te kijken hoe het lokale bedrijfsleven in een vroeg stadium bij plannen betrokken kan worden. Dat is in goede aarde gevallen. We hopen dat dit in de praktijk ook zijn waarde zal hebben voor onze lokale economie.

Bestemmingsplannen
Wat betreft het bedrijventerrein hebben wij echter wel enige kanttekeningen. Ieder jaar kiest de BKU samen met de gemeente een bedrijf uit als Netste Bedrijf. Deze bedrijven worden aan strenge criteria onderworpen zoals uitstraling, netheid van de directe omgeving, enz. Het kan in onze ogen niet zo zijn dat er zaken spelen op het bedrijventerrein die niet voldoen aan het bestemmingsplan en met de netheid van het terrein al helemaal geen rekening houden. Ondernemers worden op maandagmorgen nog al eens geconfronteerd met schade aan panden en bedrijfswagens.

Ook moet het eigenlijk niet zo zijn dat verscheidene units gebruikt worden als feest- en vergaderruimten, een ontwikkeling die wij met lede ogen aanzien. Dit is een vorm van oneerlijke concurrentie waar onze leden ons iedere keer op wijzen. Zij moeten voldoen aan alle eisen op het gebied van veiligheid en sociale hygiëne wat de nodige kosten met zich meebrengt. Dan is het niet goed dat op het bedrijventerrein gelegenheden zijn waar met alle regelgeving daaromtrent geen rekening gehouden hoeft te worden. Ik heb hier in een onderling overleg met de gemeente al eens op gewezen maar wil dit feit ook vanavond niet onbenoemd laten.
Dit geldt ook voor oneerlijke concurrentie met de reguliere detailhandel op ons dorp met zogenaamde webshops die feitelijk opereren als verkapte winkel, op een goedkope locatie. Wij willen hier graag met de gemeente over doorpraten zoals we dat in ons reguliere overleg ook hebben aangegeven.

Wensen
Ik wil mijn rede afsluiten met ieder een jaar toe te wensen waarin de economie weer aantrekt en de bedrijven goede resultaten zullen behalen. Het gemeentebestuur wil ik wijsheid en eensgezindheid toewensen zodat er besluiten genomen worden ten goede van onze dorpsgemeenschap en natuurlijk voor onze bedrijven in het bijzonder. Ook de provinciale overheid wil ik nadrukkelijk hierin betrekken.”