Tijdens de Jaarvergadering gaf de BKU een overzicht van de activiteiten en werkzaamheden die de BKU in 2017 verrichtte. Klik hier voor een fotoverslag van de bijeenkomst.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd MDV Beheer BV verkozen tot Onderneming van het Jaar. Middenstander van het Jaar werd Meindert Kramer met de Bolder. Friesepoort Leerbedrijf van het Jaar werd Kantoormanager 2.0. De bijeenkomst werd net als ieder jaar mogelijk gemaakt door Rabobank.

Tevens werd de aftrap gegeven van een nieuw initiatief, de Startersbattle, waar Mijn Hus, VakNed, Fit 20 Urk en De Boer Bouw en Ontwikkeling een jaarlang aan deelnamen. Het was de opmaat tot de verkiezing van de Starter van het Jaar, die begin 2018 verkozen werd, te weten Mijn Hus.

Op 7 maart was er gelegenheid om een bezoek te brengen aan het migrantendorp van Level 1 bij Swifterbant. Hier werd door een kleine 30 personen aan deelgenomen. Het bezoek, met presentatie op het hoofdkantoor in Emmeloord, gaf een mooi inkijkje van dit bedrijf.

Op de Jaarvergadering hadden we Bas Hoorn als spreker over Timemanagement. Tijdens deze vergadering namen we afscheid van Jaap Brink die 6 jaar lang penningmeester was geweest van de BKU. Hij werd hartelijk bedankt voor zijn inzet. Zijn opvolger werd Kees Korf van Urk Export.

Tevens vroeg en kreeg het bestuur goedkeuring om in het licht van de continuïteit in het bestuur Harm Kiefte en Jan Marten Mazereeuw met 2 jaar te verlengen, Lourens de Boer met 3 jaar en het is de bedoeling dat Louw Kramer en Jan Verhoeff nog 4 jaar zullen blijven zitten. Dit omdat anders over drie jaar te veel bestuursleden in één keer vervangen zouden moeten worden.

De voorzitter stond tijdens de Jaarvergadering tevens stil bij het overlijden van Geert Snijder, een gewaardeerd collega-ondernemer die op 18 februari zeer plotseling was overleden. Later dat jaar moesten we ook afscheid nemen van Albert Dekens, die met Rodé Vis jarenlang lid was van onze vereniging.

Er waren weer een tweetal uitjes. Het voorjaarsuitje ging richting Amsterdam, waar we de beurs bezochten en een GPX-game speelden door het centrum van onze hoofdstad. En er werd heerlijk gegeten in de Harbour Club. Het najaarsuitje stond in het teken van een bezoek aan een rozenkweker bij Luttelgeest en een speurtocht in DAF-jes, met een afsluitend Italiaans buffet bij Pier 16.

Op 19 mei werd het Flevopenningen gala gehouden, bij Balk op Urk. Omdat de gemeente Urk dit keer de organisator was lieten we ons als BKU ook overhalen om weer aanwezig te zijn. Het MDV schip was twee keer genomineerd voor Toponderneming en Innovatie. Skrepr was tevens één van de 3 genomineerden voor Innovatie, terwijl AB Tuinstijl genomineerd was voor de Participatiepenning. Helaas wisten we geen van de prijzen op Urk te houden en kwamen we andermaal tot de conclusie dat de hele setting van het gala niet echt ons ding is. We houden ons daarom in het vervolg maar weer afzijdig, tenzij onze onderneming van het jaar er wel aan mee wil doen. We zullen het echter niet verplichten.

In juni werd in samenwerking met Schol een workshop over Cybercrime en bescherming van persoonsgegevens georganiseerd. Dit vond plaats in het Berechja College. Daar werd gedemonstreerd hoe makkelijk het is om een computer of telefoon te hacken, als je jezelf niet goed beveiligd.

Het sporttoernooi stond ook weer op de agenda. Er werd gevoetbald, gevolleybald en een run-bike-run georganiseerd, wat allemaal voorspoedig verliep, maar uiteindelijk besloot de organisatie de uitslag te schrappen. Reden hiervoor was de te grote vrijblijvendheid waarmee sommige bedrijven hun teams hadden samengesteld. De organisatie wilde een daad stellen. Voor het komende toernooi worden daarom nieuwe afspraken gemaakt om herhaling te voorkomen.

Wat inmiddels een goed gebruik is, is dat onze bestuursleden in duo een aantal bedrijfsbezoeken brengen aan ondernemers die al jaren trouw lid zijn, maar eigenlijk zelden of nooit deelnemen aan vergaderingen of activiteiten. Om daar toch een goede relatie mee te onderhouden worden er ieder jaar een stuk of 12 bedrijven bezocht. Een zeer nuttige activiteit, waaruit bijvoorbeeld de Startersbattle ontstond.

Uiteraard was er weer de traditionele Schol-party in De Boet. Het begon met redelijk weer, maar uiteindelijk moest iedereen op een drafje naar binnen om een nat pak te voorkomen. Voor het eerst sinds het bestaan van de Schol party dat we geen tropische weersomstandigheden hadden.

Na de zomer werd in samenwerking met Gezond op Urk en detailhandel een anti-snoep-campagne georganiseerd, die helaas niet zo goed uit de verf kwam als vooraf werd bedacht. Onderlinge communicatie binnen de winkelcentra liet wat te wensen over, waardoor er helaas wat negatieve publiciteit ontstond. Jammer, want het doel was niks mis mee.

Wat betreft de detailhandel was het overigens een wat moeizaam jaar. De Raad van State moest er volgens een aantal lokale ondernemers aan te pas komen om de verplaatsing van de Boni te traineren. Een negatieve ontwikkeling die niemand goed heeft gedaan, want het leverde de betreffende ondernemers alleen maar negatief sentiment op, terwijl aan de andere kant ondernemers al jarenlang een deal hopen te sluiten. Als BKU hebben we ons juist de afgelopen jaren ingespannen om zo’n rechtsgang te voorkomen. Maar helaas is het eigenbelang bij sommigen dan toch leidend. Het heeft er ook voor gezorgd dat de samenwerking binnen de detailhandelscommissie op een laag pitje is komen te staan, waardoor er ook weinig of geen bereidheid is om bijvoorbeeld een convenant met de gemeente te sluiten over de uitvoering van de Detailhandelsnota.

Eind september werd samen met Bedrijven Actief NOP en Ond. Ver. De Driehoek een gezamenlijk netwerkevenement georganiseerd, in de vorm van een beachparty bij Pier 16. Een leuk initiatief, met helaas een matige opkomst. Waar nog wel lang over na gesproken werd was de mogelijkheid om in de ribs van Post Watersport een rondje te varen over het Ketelmeer. Een unieke ervaring voor nogal wat vreemden (en Urkers).

Tijdens de najaarsvergadering werd Post Consultancy in het zonnetje gezet als het Netste Bedrijf. Louw Post toonde zich zeer in zijn nopjes met deze onderscheiding. De Najaarsvergadering stond verder in het teken van een politieke evaluatie van de afgelopen raadsperiode. Het viel op dat de diverse partijen opvallend eensgezind waren. Dat deed de BKU mede doen besluiten om voor de afgelopen verkiezingen geen economisch verkiezingsdebat te organiseren.

De BKU werkte mee aan een bijeenkomst van Ontzorgdesk bij Neerlandia over de wetgeving rond arbeidsomstandigheden. Een nuttige en informatieve bijeenkomst met een goede opkomst.

Vlak voor kerst werd ook weer een eindejaarsparty georganiseerd in Havenzicht. De opkomst was niet heel groot, maar daardoor des te gezelliger.

In 2017 hebben we de stekker uit ons eigen AED-alarmsysteem getrokken, omdat de gemeente Urk met het Rode Kruis een gemeentebreed initiatief startte met HartslagNu. De AED’s en EHBO-ers die in ons systeem deelnamen hebben diverse berichten gekregen om zich daar ook in te registeren. Dat is grotendeels gebeurt, maar we missen nog wel een aantal bedrijven op het bedrijventerrein waarvan we weten dat die een AED hebben, maar die nog niet in het systeem staan. Goed om hier nog even aandacht voor te vragen.

De BKU was vooral ook op maritiem vlak zeer actief. Er werd voor de 3e keer deelgenomen aan de beurs Maritime Industry in Gorinchem en voor de eerste keer aan Europort in Ahoy Rotterdam. Vooral die laatste beurs was een groot succes, en niet alleen door de druk bezochte kick of van het ZZL-project ‘Versterking maritieme sector Urk’, waar de wethouders Brouwer uit Urk en Wijnants uit NOP en gedeputeerd Appelman de aftrap voor gaven. Een uniek project van de lokale maritieme ondernemers om Urk als maritiem centrum op de kaart te zetten. En met de op handen zijnde buitendijkse haven, die in 2017 ook weer een paar grote stappen dichterbij kwam, is dat een mooie ontwikkeling, die de versterking van onze lokale economie zal bevorderen.

Wat betreft de energie inkoop was de BKU ook weer actief voor haar leden. Stroom wordt ingekocht voor de grootverbruikers en gas voor zowel klein- als grootverbruik. Dat doen we samen met Nuon, die deze avond mede mogelijk heeft gemaakt. We kijken terug op een goed jaar, waarbij de samenwerking met Nuon zeer plezierig verliep. Ik zal u niet vermoeien met de gerealiseerde tarieven, maar vertel u wel dat we dit jaar onze strategie wat aanpassen. Voorheen kochten we 50% vooraf in, en de resterende 50% op de dagmarkt, wat zorgde voor lagere gemiddelde prijzen. Dat is door de komst van wind en zon energie toch wat aan het kantelen. We zien met name in de wintermaanden dat de dagmarkt de gemiddelde prijs juist opvoert. Daarom willen we voor het eerste en laatste kwartaal meer volume vooraf vastleggen. Wie exact wil weten wat onze gerealiseerde prijzen zijn, kan contact opnemen met ondergetekende.

Verder hebben we als BKU meegewerkt aan de realisatie van een betaalbaar glasvezelnetwerk op het bedrijventerrein, dat Fiber Flevo in de grond heeft gelegd. We besloten onze collectieve zorgverzekering onder te brengen bij Schol Assurantie. We legden contact met Liander om er voor te zorgen dat het aantal stroomstoringen teruggebracht zou worden en spraken met Vitens over de problemen rond de waterdruk op het leidingnetwerk.

Uiteraard zijn we afgelopen jaar ook druk bezig geweest met het opkomen voor onze belangen bij de gemeente. In januari schreven we een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan Schokkerhoek en spraken we met de gemeente over de netheid en waterhuishouding op het bedrijventerrein. In september zaten we met het college om tafel, waarbij diverse onderwerpen besproken werden. We waren actief in de lobby rond de buitendijkse haven, maar ook toen er calamiteiten waren met de Urker sluis, waardoor we onnodig lange sluiting van de Sluisweg konden voorkomen. En uiteraard waren er op ambtelijk niveau de nodige overlegmomenten om diverse lopende zaken met elkaar te bespreken. Wat betreft de BKU zetten we deze constructieve samenwerking ook in 2018 weer door.

Dan is de BKU nog actief in diverse overlegorganen, zoals VNO-NCW Midden, Regio en Kennispoort Zwolle, Professionals Overleg Flevoland, Stichting Urk Promotie en schuiven we met regelmaat ook aan bij de provincie Flevoland om mee te denken over economische ontwikkelingen.

Ter afsluiting. Bestuur en ondergetekende wordt nog wel eens gevraagd wat de BKU eigenlijk allemaal doet. “Waarom moet ik lid zijn, of lid blijven van de BKU?”… Nou, hierom dus… Het zijn toch 3 kantjes, maar ik kan u zeggen dat zelfs dit nog een beknopte samenvatting is van al het werk wat de BKU voor u als ondernemer doet. We zijn blij dat we een solide ledenaantal hebben van ruim 230 bedrijven. U kunt begrijpen dat we daardoor als bedrijfsleven sterk staan richting bijvoorbeeld gemeente en provincie. De BKU doet er toe. Daar draagt u met uw lidmaatschap uw steentje aan bij.

Dank daarvoor.

Tot zover dit jaarverslag.