Op 21 oktober hield de BKU haar Jaarvergadering, waarin met terugwerkende kracht verslag werd gedaan over 2019 en 2020. Daar was het door de corona-maatregelen nog niet eerder van gekomen. Onderstaand een weergave van het Jaarverslag zoals dat door André de Vries namens het bestuur werd gedaan.

Jaarverslag 2019-2020

Onze voorzitter heeft het net al even gehad over de gevolgen van corona voor de werkzaamheden van de BKU. Daar zullen we in dit jaarverslag niet opnieuw bij stilstaan. In dit verslag willen we vanuit de commissies kort benoemen wat er de afgelopen periode ondanks alle beperkingen is gedaan.

Activiteiten

De activiteitencommissie stond hoegenaamd stil. De enige activiteiten die we hebben kunnen organiseren waren 2 scholparty’s. Als vanouds bij de Boet en met prima weersomstandigheden. Ook werd er nog een Netste Bedrijf aangewezen in 2020, dat werd de HUBO die een grondige refit onderging aan de Industrierondweg.

En eigenlijk was dat het dan ook wel wat betreft de activiteiten, hoewel er nog wel pogingen ondernomen zijn om samen met Urk Promotie een Happen & Stappen stegentocht te organiseren voor de leden en misschien ook wel voor de rest van Urk, maar dat is er niet van gekomen omdat het voor de horeca een lastig te plannen activiteit bleek te zijn, want tekort aan personeel en de reguliere drukte toen alles weer los mocht. Misschien iets voor volgend jaar? In ieder geval zit de activiteitencommissie weer klaar om nieuwe activiteiten te organiseren. Dus heeft u suggesties, dan horen we dat graag.

Ondernemen

De commissie activiteiten is voor de fun. En de commissie Ondernemen is voor de inhoud. Voorheen heette deze commissie Personeel & Organisatie, maar dat dekte de lading onvoldoende. De commissie ging nadenken over de koers voor de toekomst waarbij ook deelnemers en oud-winnaars van de Startersbattle werden uitgenodigd. De conclusie van die bijeenkomst was dat de BKU te veel een club voor de gevestigde orde lijkt te zijn. Hoe breng je daar dan verandering in? Hoe maak je de BKU meer aansprekelijk voor de nieuwe generatie ondernemers, die nog niet hun netwerk hebben binnen de gevestigde orde. En hoe sla je dan dat bruggetje. Zo ontstond het plan voor Jong Ondernemen Urk, oftewel JOU BKU.

JOU is het initiatief waarmee we als BKU een brug willen slaan naar de jonge ondernemers die nu nog helemaal niks met de BKU hebben. Jonge ondernemers die al op managementniveau meedraaien in het familiebedrijf, of die zelf een succesvolle onderneming hebben opgebouwd. En natuurlijk startende ondernemers. We willen vanuit de BKU die Jonge Ondernemers van Urk ondersteunen door het beschikbaar stellen van mentoren en experts en daar ook de Startende of Jonge Ondernemer van het Jaar uit naar voren laten komen. Hoe we dat allemaal precies gaan doen, dat vertellen we later bij de aftrap van het initiatief. Dat had eigenlijk in september al moeten zijn, maar de sluimerende onzekerheid heeft ons toch doen besluiten om het voorlopig uit te stellen tot begin volgend jaar. Als alles het toelaat, dan zal in februari de kickoff worden gegeven.

Energiecommissie

Wat betreft onze stroom- en gasinkoop was het geen bijzonder drukke periode. We hadden langdurige mantelcontracten afgesloten met Vattenfall en daarop werd periodiek ingekocht. Wel kwam er vanuit de leden steeds meer de vraag of onze strategie nog wel de juiste was. Dat was reden om dit jaar de contracten opnieuw tegen het licht te houden en voor 2024 en 2025 een nieuwe leverancier te overwegen. Die tender loopt nog en komt bij het volgende jaarverslag ongetwijfeld terug. In ieder geval zullen we de deelnemers aan het collectief binnenkort informeren over de plannen voor de komende jaren.

Maritiem

Een commissie waar altijd wel wat te doen is. In 2020 hebben we het project Versterking Maritiem Urk, via de Zuiderzeelijngelden succesvol afgerond. De subsidies die via de Regio Deal richting de maritieme sector stromen zorgen momenteel voor de nodige activiteiten, ondanks alle beperkingen die er zijn. Er worden diverse initiatieven ontwikkeld vanuit de provincie en Horizon om het maritieme cluster een boost te geven. Met name de scholingsvouchers vinden gretig aftrek. Ten aanzien van de Buitendijkse Haven is het nog steeds koffiedikkijken wanneer die zijn beslag gaat krijgen. Alle ogen zijn andermaal gericht op de Raad van State die weer een uitspraak moet doen over bezwaren van de IJsselmeervereniging.

Ook wat betreft de maritieme beursdeelnames was het een rustige periode. Maritime Industry is 2 x uitgesteld en geannuleerd. In 2019 namen we in november nog deel aan Europort, voordat corona echt uitbrak. Van 2 tot 5 november hopen we wel weer deel te nemen aan Europort.

Onlangs heeft Urk Maritime ook zijn eigen bestuur gekregen dat samen met de leden van het cluster de koers bepaalt. Het cluster is juridisch nog wel steeds onderdeel van de BKU, maar ook daarover in het Jaarverslag 2021 meer mededelingen.

Detailhandel

In de commissie detailhandel hebben we een aantal vergaderingen gehad om de problematiek rond de corona lockdown te bespreken. Een lastige periode natuurlijk voor deze ondernemers die daar ieder op hun eigen manier een oplossing in zochten. Als BKU hebben we geprobeerd ook in de lobby naar de gemeente draagvlak te vinden voor werkbare beperkingen. Dat ging niet altijd even makkelijk, maar gelukkig kunnen we zeggen dat in principe iedereen er nog is en de draad weer goed heeft weten op te pakken. Laten we hopen dat er niet nog een keer zo’n periode zal volgen, want er zijn natuurlijk wel zware klappen gevallen bij de individuele ondernemers.

Bouw & Infra

Bij deze commissie was het ook lang stil. Met Hein Coenen is er echter nieuw leven in deze commissie geblazen. Ten aanzien van een aantal ontwikkelingen binnen onze gemeente hebben we de afgelopen tijd onze visie of zienswijze gegeven, denk aan het bestemmingsplan van het nieuwe bedrijventerrein, de woonvisie en de ontwikkeling van de Zeeheldenwijk. Bij dat laatste doet de verdeling van de gronden de laatste tijd het nodige stof opwaaien. Na overleg met de nieuw samengestelde commissie werd besloten om een enquête te houden onder de Urker bouwsector om uit te vinden wat er allemaal speelt op dit niveau. Die enquête is onlangs gehouden en de uitslagen bleken hier en daar toch wel verrassend te zijn. Er kwamen 50 reacties binnen, waarvan een kwart als aannemer/projectontwikkelaar – die ik hierna als bouwbedrijf benoem – actief is, de helft als onderaannemer en de resterende 25% als toeleverancier of overig. Niet verwonderlijk is dat van de bouwbedrijven er ¾ afhankelijk of zeer afhankelijk is van de Urker markt. Maar van de overige bedrijven is dit ook 65%. Op 2 bedrijven na geven alle bouwbedrijven aan dat ze afhankelijk of zeer afhankelijk zijn van het Urker gemeentebeleid. En ook van de overige bedrijven is een groot deel afhankelijk of zeer afhankelijk van het gemeentebeleid, terwijl de groep die in het midden zit ook vrij fors is. En het zal u niet verwonderen dat uit de enquete dan ook blijkt dat de ontwikkeling van de Zeeheldenwijk voor bouwend Urk grote impact heeft op de toekomst van het bedrijf. Dit is niet de plek om hier uitgebreid over in discussie te gaan, maar we komen graag langs bij de politiek om de uitkomst te presenteren en we hopen begin volgend jaar ook een discussieavond te organiseren voor de Urker bouwsector, om met elkaar eens na te denken over de toekomst van de Urker bouwsector.

Diversen

Verder hebben we als BKU natuurlijk ook onze reguliere overleggen gehad met de gemeente, collega-bedrijvenkringen, provincie, VNO NCW en noem maar op. Heel veel digitale vergaderingen. We hebben ontdekt hoe efficiënt het kan zijn, maar ook hoe afstandelijk. Gelukkig kunnen we de laatste maanden weer enigszins normaal met elkaar vergaderen en zijn er weer mogelijkheden om activiteiten te organiseren. En wat de toekomst brengt, dat is allemaal afwachten. We hopen in ieder geval dat we als BKU en als ondernemend Urk niet nog een jaar gaan krijgen zoals we in 2020 hebben gehad.