Urk Maritime

Op Urk wordt van oudsher heel hard gewerkt. Maar naast dit harde werk zijn er meer zaken die de toekomst van de Urker economie beïnvloeden. Niet alleen de markten zelf hebben hun invloed, maar ook de overheden met hun beleid. De BKU levert hierin haar bijdrage en heeft haar eigen visie op de toekomst van de Urker economie.

De ontwikkeling van de haven wordt op de voet gevolgd. Een verschuiving van visserij richting andere maritieme takken is duidelijk zichtbaar en biedt kansen aan ondernemers. Innovatie staat bovenaan de agenda. De BKU wil dat verder bevorderen. Daarnaast ligger er ook op op toeristisch gebied kansen die passen bij de Urker identiteit. Aan deze identiteit mag absoluut geen afbreuk gedaan worden.

De BKU levert ook haar bijdrage aan het zekerstellen van een rendabele toekomst voor de Urker visserij. Hierin denkt ze mee met de mensen uit de praktijk. Aanvoer, afslagen, handel en verwerking moeten samenwerken. Waar mogelijk levert de BKU via hand- en spandiensten haar bijdrage aan dit proces. Wel is de BKU van mening dat de diversificatie van de Urker economie gestimuleerd moet worden. Aantrekken van andersoortige bedrijvigheid moet bovenaan de agenda staan, maar mag niet ten koste gaan van datgene waar Urk groot mee is geworden: de visserij.

Daarom ziet de BKU toekomst in een buitendijkse haven voor Urk. De nadruk moet daarbij komen te liggen op het creëren van mogelijkheden waarbinnen de op Urk aanwezige kostbare maritieme kennis optimaal benut kan worden. Want Urk heeft in maritiem opzicht een unieke positie, die nog onvoldoende benut wordt.