Flevoland staat bekend om haar innovatiekracht en sterke economische groei. Om deze kenmerken verder uit te buiten, gaan Rijk en regio samen aan de slag. Het Rijk investeert 15 miljoen euro in Noord Flevoland, onder ander ten behoeve van het maritiem cluster rondom Urk.

Zo moeten er meer banen ontstaan en daarmee meer welvaart voor de inwoners. Concrete initiatieven en projecten richten zich op infrastructuur, de haven, IJsselmeervisserij, innovatie, slimme mobiliteit, werk & talent en veiligheid. Dit is een van de 12 deals waar de ministerraad op voorstel van ministers Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) mee akkoord is gegaan.

Om de welvaart in Nederland te verbreden zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. Vanuit heel Nederland zijn er de afgelopen maanden 88 voorstellen voor een Regio Deal ingediend. Daarvan zijn nu 12 voorstellen geselecteerd die dit kabinet samen met de regio’s gaat uitwerken tot een deal. Voor deze deals is ruim 200 miljoen euro beschikbaar uit de Regio Envelop waar in totaal deze kabinetsperiode 950 miljoen euro in zit.

De voorstellen zijn met name beoordeeld op de meervoudigheid van de opgaven en bijdrage aan de brede welvaart, de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de uitvoeringskracht om binnen afzienbare tijd concrete resultaten te kunnen boeken, publiek-private samenwerking en de beschikbaarheid van cofinanciering uit de regio.

Op Urk wordt enthousiast gereageerd op de toewijzing. Wethouder Geert Post: “Het is fantastisch dat onze regiodeal, die samen met de provincie en de buurtgemeente is opgesteld, toegekend is. Deze financiële injectie maakt het mogelijk dat er meer banen ontstaan en daarmee meer welvaart voor de inwoners.

Voorzitter Louwe Kramer laat weten dat hij positief gestemd is over de maritieme ontwikkelingen op Urk: “Het lijkt er op dat we het tij mee hebben. Als je ziet dat vanuit het Rijk deze Regio Deal wordt toegekend, dan begin je voorzichtig te denken dat het eigenlijk niet meer mis kan gaan met onze plannen voor de buitendijkse haven. Er moeten nog wat plooitjes vlak gestreken worden, maar dit stemt natuurlijk positief.”

Spelregels
Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50% vanuit het Rijk en minimaal 50% vanuit regio zelf. De komende maanden worden de deals verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat alle Regio Deals uiterlijk in het voorjaar van 2019 kunnen worden ondertekend.