Het gebeurt nog wel eens dat leden zich afvragen wat de BKU  allemaal voor ze doet. Een terechte vraag. We doen ons best om dat zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. Naast de algemene werkzaamheden geven we per commissie een uiteenzetting van de diverse werkzaamheden. En als er vragen zijn, schroom niet om ze ons te stellen.

Het algemeen belang

De belangrijkste functie van de BKU is misschien wel de belangenbehartiging. Het onderhouden van de contacten met de gemeente: aanspreekpunt voor ambtenaren, wethouders en raadsleden. Waar nodig geeft de BKU zijn mening over actuele zaken, of worden initiatieven genomen die onder de aandacht van de gemeente gebracht worden. Daar zijn uiteraard ook wel eens meningsverschillen, maar uiteindelijk werken we allemaal in het belang van de Urker gemeenschap, waardoor er altijd wel weer een oplossing gevonden wordt.

De gemeente is niet de enige partner waar we belang bij hebben. Ook met de provincie en werkgeversorganisaties als VNO-NCW en MKB Flevoland onderhoudt de BKU nauwe contacten. Verder wordt met de naburige bedrijvenkringen in Flevoland regelmatig overleg gevoerd, waar provinciale onderwerpen als bijvoorbeeld de komst van Lelystad Airport, of de Flevolandse havenontwikkelingen worden besproken. Want ook die ontwikkelingen kunnen de Urker economie stimuleren.

Maar daarnaast is de BKU ook met meer algemene zaken bezig, zoals de ontwikkeling van onze economie op de langere termijn. Samen met een groep gerespecteerde Urker ondernemers hebben we een brainstormsessie gehouden over de vraag hoe Urk er in economisch opzicht in 2030 uit zal zien. Interessante discussies en uitkomsten die in detail uitgewerkt zullen worden.

Commissie Detailhandel

Evert Jansen was lang de voorzitter van deze commissie, omdat het dossier ‘Verplaatsing Boni / Vijfde winkelcentrum’ nog niet was afgerond. Volgens plan neemt Louwe Kramer dit dossier over van Evert.

Het is spannend in winkelcentrum Urkerhard, met name rond de plannen voor een nieuwe uitbreiding van de Jumbo. De bewoners laten van zich horen, maar ook een meerderheid van de winkeliers in het centrum zijn niet blij met de plannen voor de uitbreiding en verhuizing van winkels. Hoewel de BKU geen directe partij is in deze discussie, speelt het op de achtergrond wel mee in de gesprekken die binnen de commissie gevoerd worden. Met de verplaatsing van de Boni, en de gesprekken die daarover met de gemeente gevoerd worden komt dit onderwerp natuurlijk wel op tafel. Het is geen gemakkelijk onderwerp. De BKU is er nog steeds veel aan gelegen om te voorkomen dat er op Lemsterhoek een 5e winkelcentrum zal ontstaan. Daar wordt door de BKU op ingezet, en gelukkig ziet ook de gemeente in dat niemand zit te wachten op een extra winkelcentrum. De vraag is alleen nog even hoe dat het beste dichtgetimmerd kan worden met het oog op de toekomst. De verwachting is wel dat dit onderwerp nog dit jaar afgerond gaat worden.

Een ander onderwerp dat de gemoederen flink bezighoudt in de middenstand, is de opkomst van steeds meer locaties op het bedrijventerrein waar goederen verkocht worden. Maar dat probleem is ook breder, en heeft binnen de BKU alle aandacht. Webshops die feitelijk een goedkope winkel op het bedrijventerrein runnen, alternatieve vergaderlocaties, zogenaamde uitgiftepunten voor de verkoop van vis en niet te vergeten de jeugdhonken. Het BKU-bestuur wil daar samen met de gemeente graag meer duidelijkheid in krijgen, en heeft dit punt prominent op de agenda staan.

Commissie Maritiem

De maritieme commissie heeft in het verleden de aanzet gegeven voor het maken van concrete plannen voor de buitendijkse haven, of maritieme servicehaven Flevoport. Door de commissie is veel voorbereidend en verkennend werk gedaan, waarna enkele ondernemers boter bij de vis hebben gedaan en de plannen verder geconcretiseerd hebben. De BKU beschouwd het nu wat meer op een afstand, en bewaakt de toekomstige functie, zodat ook bedrijven die nu nog geen participant in de haven zijn, ook gebruik kunnen gaan maken van de haven. Want het gaat de goede kant op met de buitendijkse haven. De inzet van gemeenten Urk en Noordoostpolder, maar zeker ook provincie, waterschap en Rijkswaterstaat is groot. Er is geloof in de plannen en er worden concrete stappen gezet. Natuurlijk moet er nog veel gebeuren, maar het begint er steeds meer op te lijken dat over een paar jaar de schop de grond in kan.

Naast de buitendijkse haven hebben we natuurlijk ook nog onze bestaande haven en het bestaande maritieme bedrijfsleven. Wat wordt straks de functie van de bestaande haven? Moet daar evengoed gewerkt kunnen worden? En hoe halen we meer maritieme bedrijvigheid naar Urk toe? Daar zet de commissie zich momenteel voor in. Zo is het cluster Urk Maritime opgericht. Een samenwerkingsverband van een tiental bedrijven dat gezamenlijk de reputatie van Urk op maritiem gebied verder uit wil bouwen. In juni is deelgenomen aan de beurs Maritime Industry in Gorinchem, waar met volle tevredenheid op teruggekeken wordt door de negen deelnemende bedrijven. Urk is op een positieve manier op de kaart gezet, en de bezoekers weten nog beter dat je voor maritieme werkzaamheden eigenlijk niet meer om Urk heen kan.

Verder denkt deze commissie na over het benutten van kansen die door meer samenwerking gerealiseerd kunnen worden. Kennisdeling is daarbij van belang. Daarvoor wordt een paar keer per jaar een bedrijfsbezoek georganiseerd vanuit het cluster Urk Maritime. Maritieme bedrijven die lid zijn van de BKU zijn natuurlijk van harte welkom om ook lid te worden van dit cluster. De kosten voor deelname aan het cluster zijn in eerste instantie beperkt tot 500 euro, exclusief eventuele kosten voor deelname aan beurzen en andere collectieve activiteiten.

Commissie Inkoop

De inkoopcommissie heeft als hoofdtaak de inkoop van energie. Dat wordt al vele jaren op succesvolle wijze gedaan. De commissie heeft de nodige ervaring opgedaan en wordt daarbij goed ondersteund door de strategen van Nuon. Nuon is al een aantal jaren de leverancier van stroom voor de grootverbruikers en gas voor zowel klein- als grootverbruik. De contracten lopen nog tot 2018. Voor wat betreft stroom wordt maximaal 50% vooraf ingekocht. Voor de helft weten we dus wat de energieprijs gaat worden aan het begin van het jaar. De resterende 50% wordt per dag ingekocht, en gemiddeld met de vaste prijs, zodat aan het eind van iedere maand een afrekening gemaakt kan worden. Die strategie zorgt er voor dat we tot nog toe ieder jaar onder de actuele marktprijzen onze stroom inkopen. De BKU heeft met die strategie al miljoenen euro’s voor het Urker bedrijfsleven weten te besparen. Een belangrijk onderdeel voor de BKU, omdat daarmee ook een deel van de werkzaamheden wordt vergoed, omdat er een fee wordt geheven over de gerealiseerde besparingen. De besparingen op gas zijn minder spectaculair omdat we daarin op Urk geen echte grootverbruikers zijn.

Naast de inkoop van energie staan er sinds kort ook nog een aantal andere zaken op de agenda van deze commissie. Dat betreft de overgang van Enexis naar Liander, die het meten van het energieverbruik voor zijn rekening gaat nemen. Wellicht dat hier ook nog een collectief voordeel in valt te behalen, maar dat is allemaal nog heel prematuur. Datzelfde geldt voor de ontwikkelingen rond het gemaal Vissering, waardoor in de komende jaren aanpassingen van het warmtenet gedaan moeten worden. Omdat nogal wat bedrijven op dit net zijn aangesloten heeft Zuiderzeeland de BKU benaderd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in plaats van warmte, koude te leveren via dit netwerk dat maar liefst 5 kilometer lang is. Hoe zich dat gaat ontwikkelen is echter nog afwachten.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie buigt zich een aantal keren per jaar over de activiteiten die gedaan worden binnen de BKU. Helaas is het sporttoernooi dit jaar geannuleerd vanwege een tekort aan deelnemende bedrijfsteams. Het was de bedoeling om drie donderdagen achter elkaar te gaan sporten, maar met nog geen tien ploegen was het niet langer zinvol om het hele toernooi, waar veel werk in gaat zitten, op te tuigen. De commissie gaat nog wel onderzoeken hoe het een volgende keer wel weer een succes kan worden.

Wat wel weer een succes was, was de Scholparty in restaurant De Boet. Cees Kramer en zijn team wisten er weer een smaakvolle bijeenkomst van te maken in een gemoedelijke en gezellige sfeert, buiten voor De Boet. Het leek er lang op dat voor het eerst het weer wat tegen zou zitten, maar rond het middaguur brak toch een flauw zonnetje door en werd het toch een geslaagde activiteit waar weer heel veel leden op af kwamen.

Ieder jaar wordt er ook weer een voorjaars- en najaarsactiviteit bedacht. De formule is iets leerzaams, iets actiefs en wat lekkers. Heeft iemand suggesties dan ontvangen we die natuurlijk graag. Daarnaast zoekt de commissie ook altijd naar geschikte sprekers voor bijvoorbeeld de Najaarsvergadering en de Jaarvergadering van volgend jaar. Zo af en toe dienen zich daarvoor sponsoren aan, dus mocht u daar ook in geïnteresseerd zijn, dan kunt u daarvoor contact opnemen met het secretariaat van de BKU.

Commissie Bouw & Infra   

Wat betreft de bouwsector is de BKU een beetje zoekende. Hoe kan de BKU van toegevoegde waarde zijn voor de bouwbedrijven op Urk, naast al het werk dat al door de aannemersvereniging en bijvoorbeeld Urk Bouwt gedaan wordt. De BKU denkt er over om daarvoor haar oor eens te luisteren te leggen bij de leden.

Maar dat wil niet zeggen dat er op dit vlak niets gedaan wordt. Zo hebben we enige tijd geleden samen met de gemeente een avond over het aanbestedingsbeleid gehouden, waar de nodige ondernemers op af kwamen. Daarnaast heeft de BKU ook zitting in de Verkeersadviescommissie van de BKU. Natuurlijk is ook de netheid van het bedrijventerrein een punt van aandacht wat met enige regelmaat met de gemeente wordt besproken, als daar aanleiding voor is. Samen met de gemeente wordt ook ieder jaar een Netste Bedrijf gekozen.

Dit jaar is samen met de Urker ICT-bedrijven en Steven Loosman ook onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een cooperatief glasvezelnetwerk op het bedrijventerrein. De belangstelling is te laag om een eigen netwerk aan te leggen, maar misschien wel voldoende om met derde commerciële partijen activiteiten te ontplooien. In de vorige uitgaven van Kring Magazine heeft hierover de nodige informatie gestaan. Dit project is nog volop in beweging.

Commissie Personeel & Organisatie

Voorheen de Arbocommissie, voortgevloeid uit een initiatief van de Vereniging van Visgroothandelaren Urk, maar inmiddels al vele jaren de commissie P&O, onder aanvoering van Margriet Romkes. Deze commissie houdt zich bezig met personeel- en zorggerelateerde zaken die het bedrijfsleven aangaan. Actueel is de Participatiewet en de Wet Werk en Zekerheid, die ingrijpende gevolgen hebben voor het Nederlandse – en dus ook Urker bedrijfsleven. Met de gemeente is het nodige overleg geweest over de Participatiewet en is voorlichting gegeven aan de leden. Ondernemers wordt aangeraden om hier goed nota van te nemen, omdat ook dit onderwerp consequenties kan hebben voor het bedrijfsleven.

Vanuit deze commissie is jarengeleden ook de Ontzorgdesk ontstaan. In het verleden sloot de BKU contracten af met Achmea voor zorgverzekeringen en arbo, waar nog steeds vele Urker ondernemers en hun personeelsleden gebruik van maken. Bij de veranderingen in de zorg en de overgang van Groene Land naar Zilveren Kruis en later Achmea, was de wens van de BKU dat er een loket op Urk moest blijven waar de leden van de BKU met hun vragen terecht konden. Dat werd uiteindelijk de Ontzorgdesk.

Wat ook op naam van deze commissie vermeld mag worden is het gerealiseerde AED alarmsysteem op het Urker bedrijventerrein en in de winkelcentra. Bij de diverse bedrijven hangen stickers met het alarmnummer dat gebeld kan worden als ergens een AED-apparaat nodig is. Door het nummer te bellen treedt er een systeem in werking waarmee de dichtstbijzijnde AED’s worden opgeroepen met bijbehorende BHV’ers. Op die manier kan snelle eerste hulp worden verleend aan mensen met een hartprobleem, totdat de FRS of ambulance ter plekke is. Want iedere seconde telt.

 

Om lid te worden van de BKU kunt u hier het aanmeldingsformulier downloaden, waarop tevens de contributietarieven staan vermeld.